POLECAMY

Słownik rodzinny

Precedencja

Termin pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „pierwsze miejsce, pierwszeństwo, prym”. W dyplomacji odnosi się do procesu ustalania pierwszeństwa pomiędzy szefami misji dyplomatycznych. Jej zasady ściśle ustala protokół dyplomatyczny.

Termin ten może oznaczać również porządek pierwszeństwa podczas powitań, przemawiania, czy zajmowania miejsc w kontaktach biznesowych. Dotyczy również ustalenia pierwszeństwa w trakcie oficjalnych spotkań władz państwowych.

Ogólne zasady wynikające z procedencji, określone wg protokołu dyplomatycznego zakładają:

- zasadę pierwszeństwa (wg rangi, klasy, stanowiska),
- zasadę pierwszeństwa (w obrębie tej samej rangi, klasy lub stanowiska).

W Polsce procedencja zależy od stanowiska, ale nie jest ona oficjalnie ustalona – żaden akt normatywny tego nie sankcjonuje. W jej ustaleniu należy jednak kierować się Konstytucją oraz przepisami, które określają kompetencje poszczególnych stanowisk. Należy również kierować się ogólną zasadą, że:

- władza świecka ma pierwszeństwo przed duchowną,
- władza ustawodawcza przed wykonawczą, a
- szef ma pierwszeństwo przed zastępcą.

Zauważmy jednak, że w naszym kraju niektóre z wyżej wymienionych zasad przegrywają z tradycją i kurtuazją. Tak jest w przypadku honorowego pierwszeństwa stanu duchownego przed świeckim.

Precedencja kierowniczych stanowisk państwowych

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Marszałek Sejmu
 3. Marszałek Senatu
 4. Prezes Rady Ministrów
 5. Kardynał – Przewodniczący Konferencji Episkopatu
 6. Wicemarszałek Sejmu
 7. Wicemarszałek Senatu
 8. Wiceprezesi Rady Ministrów
 9. Minister Kancelarii Prezydenta
 10. Minister – członek Prezydium Rządu
 11. Minister Rady Ministrów
 12. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
 13. Prezes Sądu Najwyższego
 14. Arcybiskup
 15. Ambasador
 16. Prezes Narodowego Banku Polskiego
 17. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
 18. Prezes najwyższej Izby Kontroli
 19. Rzecznik Praw Obywatelskich
 20. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
 21. Przewodniczący Komisji Sejmowej
 22. Przewodniczący Komisji Senackiej
 23. Poseł
 24. Senator
 25. Biskup
 26. Szef Kancelarii Prezydenta
 27. Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu
 28. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 29. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
 30. Sekretarz stanu
 31. Podsekretarz stanu
 32. Kierownik urzędu centralnego
 33. Konsul

Stanowiska administracji rządowej i samorządowej w województwie

 1. Wojewoda i prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego
 2. Marszałek Województwa
 3. Przewodniczący Sejmiku Województwa
 4. Wicewojewoda i wiceprezydent miasta w stopnia wojewódzkiego
 5. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
 6. Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 7. Wicemarszałek Województwa
 8. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
 9. Członek Zarządu Województwa
 10. Radny Sejmiku Województwa
 11. Dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego
 12. Skarbnik Województwa
 13. Szef rządowej administracji zespolonej (wojewódzki komendant, kurator, inspektor)

Stanowiska samorządowe w powiecie

 1. Prezydent Miasta (miasto na prawach powiatu)
 2. Starosta Powiatu
 3. Przewodniczący Rady Miasta (miasto na prawach powiatu)
 4. Przewodniczący rady Powiatu
 5. Konsul Honorowy
 6. z-ca Prezydenta Miasta (miasto na prawach powiatu)
 7. Wicestarosta
 8. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
 9. Członek Zarządu Powiatu
 10. Członek Rady Powiatu
 11. Sekretarz Powiatu
 12. Skarbnik Powiatu
 13. Szef administracji zespolonej (powiatowy komendant, inspektor)

Stanowiska w gminie/mieście

 1. Burmistrz Gminy (gm. miejska lub miejsko-wiejska z siedzibą w mieście) / Wójt Gminy (gm. wiejska lub miejsko-wiejska z siedzibą poza miastem)
 2. Przewodniczący Rady Miasta/Miejskiej/Gminy (w zależności od typu gminy: miejska, miejsko-wiejska, wiejska)
 3. Z-ca Burmistrza/Wójta
 4. Wiceprzewodniczący Rady Miasta/Miejskiej/Gminy
 5. Członek Rady Gminy
 6. Sekretarz Gminy
 7. Skarbnik Gminy
 8. Sołtys/Przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla)
 9. Przewodniczący Rady Osiedla
 10. Członek Rady Osiedla