POLECAMY

Słownik rodzinny

Biblia

Biblia, inaczej Pismo Święte, to zbiór ksiąg, oryginalnie zapisanych po aramejsku, hebrajsku i grecku, będących podwaliną europejskiej kultury, historii i religii.

Teksty w niej zawarte w mniejszym lub większym stopniu stanowią objawienie dla chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Poszczególne jej części posiadają zatem odmienne znaczenie dla różnych wyznań.

Chrześcijanie uznają Stary i Nowy Testament. Stary Testament według kanonu chrześcijańskiego liczy 46 lub 47 ksiąg (w zależności czy List Jeremiasza jest traktowany jako osobna księga). Żydzi oraz wyznania protestanckie „posiadają” od 24 do 39 ksiąg. Kanon prawosławny aż 49.

Treścią Starego Testamentu jest historia narodu wybranego, czyli Izraela. Składają się na niego – Pięcioksiąg Mojżeszowy, księgi proroków oraz księgi hagiograficzne. Te ostatnie są zbiorem pieśni i poematów, czyli najstarszych spisanych tekstów jakie zawiera Biblia – m.in. Psalmów i Pieśni nad pieśniami.

Nowy Testament został spisany w języku greckim w latach 52-98 n.e. Jego treścią jest „dobra nowina”, głoszona przez Chrystusa nauka o zbawieniu. Nowy Testament składa się z 27 ksiąg – czterech Ewangelii (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), Dziejów Apostolskich, ksiąg dydaktycznych oraz Apokalipsy (Objawienia).