POLECAMY

Sześcio- i siedmiolatki czego się nauczą jako pierwszaki

W przyszłym roku szkolnym zgodnie z projektem reformy szkolnictwa w klasie pierwszej szkoły podstawowej spotkają się sześciolatki (w oparciu o zgodę rodziców) i siedmiolatki, które będą realizowały obowiązek szkolny.
Sześcio- i siedmiolatki czego się nauczą jako pierwszaki

Zgodnie z założeniami ekspertów współpracujących z Ministerstwem Edukacji Narodowej połączenie tych dwóch grup wiekowych będzie możliwe dzięki:

 1. przygotowaniu nauczycieli do pracy z dzieckiem sześcioletnim i siedmioletnim;
 2. zapoznaniu się nauczycieli szkoły z podstawą programową dla przedszkola;
 3. zaaranżowaniu klasy szkolnej częściowo jako sali do nauki, a częściowo jako sali do zabawy;
 4. liczebności zespołu klasowego nieprzekraczającej 26 osób;
 5. wydzieleniu w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego umiejętności i wiedzy jaką uczniowie muszą przyswoić w klasie pierwszej, by móc te umiejętności i wiedze rozwijać i pogłębiać w klasie drugiej i trzeciej;
 6. roli przygotowawczej jaka jest przypisywana klasie pierwszej;
 7. zagwarantowaniu czasu na zabawę jako formę nauki.

Zatem czego nauczą się pierwszaki w tak zaprojektowanej klasie pierwszej? Otóż nauczą się, a raczej powinny zacząć nabywać siedem następujących umiejętności:

 1. czytania – rozumianego zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
 2. myślenia matematycznego – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań
  matematycznych;
 3. myślenia naukowego– umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
 4. komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
 5. posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
 6. uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
 7. pracy zespołowej

Nowa podstawa programowa zawiera również część poświęconą Zalecanym warunkom i sposobom realizacji. Można z tej części czerpać ważne informacje, takie jak fakt, że edukacja w klasach I – III realizowana jest jako nauczanie zintegrowane przez jednego nauczyciela, ale dopuszczalne jest wyodrębnienie przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, edukacja zdrowotna, zajęcia komputerowe czy język obcy nowożytny, które to przedmioty mogą być prowadzone przez innego nauczyciela odpowiednio przygotowanego do tej roli.

Ważne dla rodziców mogą okazać się szczególnie dwa zapisy, które pojawiły się w podstawie programowej a dotyczą one kluczowych umiejętności: czytania, pisania i liczenia. „W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Trzeba też pamiętać o tym, że klasa I jest pierwszym etapem naukiczytania i pisania, a umiejętności te są intensywnie kształtowane w klasie II i III” ( Załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Zalecane warunki i sposób realizacji, s. 19, pkt 7).

W zakresie edukacji matematycznej: „W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami.(…)Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Przy układaniu i rozwiązywaniu zadań trzeba zadbać o wstępną matematyzację: dzieci rozwiązują zadania matematyczne, manipulując przedmiotami lub obiektami zastępczymi, potem zapisują rozwiązanie. ( Załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Zalecane warunki i sposób realizacji, s. 19 – 20 pkt 9).

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)