Placówki socjoterapeutyczne - jaka jest ich rola?

Dzieci i młodzież szkolna coraz częściej potrzebują socjoterapii - pomoc socjoterapeutyczną można otrzymać w specjalnych placówkach. Tych jest jednak coraz mniej, a szkoda, bo agresja wśród młodzieży niestety rośnie.
/ 12.05.2014 12:51

Placówki socjoterapeutyczne socjoterapia - problemy wychowawcze

For. Fotolia

Pomoc socjoterapeutyczną znaleźć można między innymi w specjalistycznych świetlicach. Niestety obserwujemy zmniejszenie się liczby tego typu instytucji działających w Polsce. Jeszcze w roku 2007 było ich 1940, a w 2011 już tylko 1525. Nowych świetlic powstaje coraz mniej, a już istniejące placówki są zamykane. Istotne jest, by uświadomić sobie jak ważną rolę pełnią tego typu miejsca.

Pomoc socjoterapeutyczna w formie spotkań grupowych

Przeważnie niepokojące zachowania dzieci i młodzieży są próbą zwrócenia uwagi dorosłych, wołaniem o ich pomoc i reakcję. Początkowo socjoterapia była stosowana wobec dzieci pochodzących z rodzin, w których nadużywa się alkoholu. Z biegiem czasu w taki sposób zaczęto również pomagać dzieciom zaniedbanym wychowawczo, stwarzającym problemy, szukającym własnej drogi rozwoju społecznego i osobistego. Częstymi problemami młodych ludzi korzystających z pomocy socjoterapeutycznej są trudności w nauce, zaburzenia emocjonalne czy zachowania kłopotliwe, agresywne i zaburzenia koncentracji.

– "Socjoterapia ma postać ustrukturalizowanych spotkań grupowych, których celem jest nie tylko terapia, ale także edukacja i rozwój" – mówi Joanna Cichla, socjoterapeuta, wykładowca Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu. Zajęcia pozwalają na odreagowanie emocjonalne.

Zobacz także: Czy współczesne dziewczęta są zdemoralizowane?

Skąd biorą się problemy młodych ludzi?

Socjoterapeuci wychodzą z założenia, że trudne zachowania młodych ludzi mają swoje podłoże psychiczne. Mogą być spowodowane cierpieniem psychicznym, lękami, poczuciem winy, niepokoju, gniewu, złości, ale także osamotnieniem. – "Stawianie dzieciom oczekiwań, którym nie są w stanie sprostać również może spowodować zaburzenia w ich zachowaniu. Przyczyną problemów może być zarówno jednorazowy, intensywny uraz, jak i chronicznie występujące trudne sytuacje w życiu dziecka" – dodaje Joanna Cichla z WSEIiI.

Negatywne doświadczenia zaburzają poczucie tożsamości, bezpieczeństwa, zaniżają poczucie własnej wartości i godności. W takiej sytuacji dziecko boi się kolejnych trudności i chroni się przed nimi izolując się lub pokazując wrogie zachowanie wobec otoczenia.

Jaki jest cel socjoterapii?

– "Trzeba mieć świadomość, że kształtowanie się osobowości młodego człowieka jest procesem skomplikowanym i uzależnionym od środowiska, w jakim dziecko dorasta. Wpływ na rozwój dzieci ma także to, czy są one otoczone odpowiednią opieką" – mówi Joanna Cichla z WSEIiI. W momencie, w którym pojawiają się zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne potrzebna jest fachowa pomoc socjoterapeuty. Można jej szukać w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz w świetlicach socjoterapeutycznych.

– "Grupowe zajęcia socjoterapeutyczne mają charakter psychokorekcyjny i leczniczy, ukierunkowane są na zmniejszanie lub całkowite usuwanie zaburzeń. Ważnym elementem terapii jest wzmocnienie osobowości i poczucia własnej wartości. Program i cele terapii są odpowiednio dostosowane do potrzeb uczestników" – mówi Joanna Cichla, socjoterapeuta. Mogą między innymi polegać na pokazywaniu dzieciom różnych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi, uczeniu ich rozpoznawania emocji, tłumaczeniu mechanizmów uzależnień. Cały proces terapii pozwala na nabywanie wiedzy o sobie samym i o innych ludziach.

By terapia socjoterapeutyczna przyniosła lepsze efekty konieczna jest współpraca specjalistów z rodzicami, opiekunami i wychowawcami. Regularne spotkania i wspólne działania pomogą terapeucie zapoznać się z sytuacją dziecka, postawić diagnozę i wybrać dostosowany do indywidualnych potrzeb program terapeutyczny.

Źródło: LTM Communications/ bj

Zobacz także: Jakie mogą być przyczyny agresji?