POLECAMY

Czy wiesz jak napisać rozprawkę?

Rozprawka to mniejsza forma poważnej rozprawy naukowej. Stosuje się ją po to by wyrazić refleksję na temat jakiegoś problemu.

Należy zachować trójdzielną kompozycję: - wstęp; - rozwinięcie; - zakończenie.

We wstępie musimy zaakcentować swoje stanowisko na tak, lub na nie. Robimy to stawiając tezę bądź hipotezę. Teza jest postawiona w formie zdania oznajmującego, pewnika, zaś hipoteza w formie pytania.

W rozwinięciu przedstawiamy argumenty za i przeciw postawionej we wstępie tezie.

Argumentami są: - konkretne sytuacje życiowe powtarzające się, powszechnie spotykane; - udowodnione naukowo fakty, zjawiska; - ogólnie przyjęte normy moralne i etyczne; - zasady postępowania przyjęte i akceptowane w danej społeczności.

W zakończeniu zawieramy wnioski wynikające z argumentów. Stwierdzamy czy postawiona teza okazała się słuszna.

Typowe dla rozprawki sformułowania: zastanówmy się, czy; rozważmy, czy; postawmy pytanie; wypada rozważyć...; sądzę, że; uważam, że; myślę, iż; według mnie; moim zdaniem; pewne jest, iż; wydaje się, że; za twierdzeniem przemawia; z jednej strony; z drugiej strony; drugą stroną medalu; zwróćmy uwagę na; mimo to, jednakże; choć niektórzy sądzą, że ... uważam iż ..; a zatem; więc; podsumowując; w świetle powyższych argumentów nie trudno zgodzić się z twierdzeniem; po przytoczeniu powyższych faktów trudno nadal podtrzymywać tezę ...; można, a nawet trzeba przytaczać cytaty

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)