System pomocy dziecku dyslektycznemu

System pomocy dziecku dyslektycznemu

System pomocy terapeutycznej w Polsce jest systemem pięciopoziomowym, obejmującym potrzeby dzieci o różnym stopniu nasilenia trudności w czytaniu i pisaniu.
/ 30.09.2016 13:34
System pomocy dziecku dyslektycznemu

Pierwszy poziom - pomoc rodziców pod kierunkiem nauczyciela

Pomoc rodziców w codziennej nauce oraz wskazówki nauczyciela wystarczają dzieciom o stosunkowo niewielkich trudnościach w nauce. W tym przypadku nauczyciel prowadzący dziecko, na podstawie zaleceń zawartych w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, proponuje mu dodatkowe ćwiczenia do wykonania w szkole i w domu pod okiem dorosłego.

Drugi poziom - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w szkołach. Udział w nich proponuje się dzieciom dyslektycznym z bardziej nasilonymi trudnościami w nauce pisania i czytania. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w gabinecie terapii pedagogicznej przez specjalistę - nauczyciela terapeutę - dla kilkuosobowej grupy dzieci. Odbywają się one z reguły jeden, bądź dwa razy w tygodniu, po jednej godzinie lekcyjnej. Warunkiem skuteczności udziału w tych zajęciach jest każdorazowa obecność dzieci oraz codzienna kontynuacja ćwiczeń w domu, również z rodzicem. Jeżeli zawodzi pomoc ze strony domu, nawet najlepiej prowadzone zajęcia nie przynoszą efektów.

Trzeci poziom - terapia indywidualna

Terapia indywidualna jest organizowana dla dzieci, które wymagają pogłębionej pomocy terapeutycznej, zazwyczaj w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Efektywność terapii indywidualnej jest wielce zależna od stałej współpracy szkoły i domu rodzinnego dziecka.

Czwarty poziom - klasy terapeutyczne

Klasy terapeutyczne funkcjonują w szkołach. Mogą powstawać na wniosek osób zainteresowanych terapią - specjalistów, nauczycieli, rodziców. Realizowane są w nich autorskie programy dydaktyczne, które obok obowiązującego programu nauczania zapewniają oddziaływania o charakterze terapii pedagogicznej.

Piąty poziom - oddziały terapeutyczne stałego pobytu

W oddziałach terapeutycznych stałego pobytu przebywają dzieci potrzebujące intensywnej i długotrwałej terapii, wykazujące różnorodne trudności w nauce, często też sprawiające problemy wychowawcze. Pobyt dzieci w oddziałach trwa od kilku miesięcy do roku.

Formy uzupełniające

Uzupełniającymi formami pomocy są kolonie letnie i turnusy terapeutyczne dla dzieci dyslektycznych organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, czy też Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Na żadnym etapie systemu pomocy dziecku dyslektycznemu rodzice nie są w stanie odpowiednio wspomóc swoich dzieci bez współpracy ze specjalistami – pedagogiem, nauczycielem terapeutą, logopedą, czy też psychologiem. W przypadku trudności dzieci w uczeniu się najistotniejsze jest wczesne zapobieganie im. Często dysleksję rozpoznaje się dopiero w starszych klasach szkoły podstawowej, gdy widoczne są już niepowodzenia szkolne oraz wtórne zaburzenia emocjonalno-motywacyjne. Dlatego tak ważna jest diagnoza i wsparcie dziecka ryzyka dysleksji już w przedszkolu.

Zobacz także:  Studenci z dysleksją