POLECAMY

Rozszyfrowanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Specjalistyczny język opinii psychologiczno-pedagogicznych wydawanych rodzicom, a następnie przekazywanych nauczycielom, jest często niezrozumiały. Postaram się go przybliżyć.
Rozszyfrowanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bazując na opracowaniach prof. M. Bogdanowicz pokusiłam się o stworzenie kieszonkowego słowniczka wyjaśniającego najistotniejsze tajemnicze terminy. W pierwszej kolejności jednak przyjrzyjmy się, jakie informacje zwykle zawiera opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 • oznaczenie poradni wydającej opinię,
 • imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia,
 • datę i miejsce jego urodzenia,
 • miejsce zamieszkania dziecka,
 • nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza,
 • z jakiego powodu uczeń był badany,
 • ile razy przechodził badania diagnostyczne,
 • czy korzystał z jakiejś formy pomocy w czytaniu i pisaniu,
 • czy pracował nad swoim problemem,
 • ocenę poziomu sprawności intelektualnej dziecka,
 • charakterystykę poszczególnych funkcji intelektualnych,
 • opis mocnych stron dziecka,
 • opis występujących dysfunkcji rozwojowych i innych zaburzeń,
 • wskazanie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
 • wskazanie odpowiedniej formy pomocy, najczęściej psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce wraz ze szczegółowym uzasadnieniem,
 • rozpoznanie specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja),
 • uzasadnienie rozpoznania dysleksji,
 • wskazanie zaleceń egzaminacyjnych (ważne są tylko opinie wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i poradnie specjalistyczne resortu oświaty).

Słowniczek terminów:

 • Analiza i synteza:
  Analiza - ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe,
  Synteza - ogół czynności dokonywania scalania poszczególnych elementów w całość,
 • Analiza głoskowa – umiejętność rozkładania słów na głoski,
 • Analiza sylabowa – umiejętność rozkładania słów na sylaby,
 • Błędy specyficzne – błędy typowe, charakterystyczne dla dysleksji rozwojowej, będące jej symptomami,
 • Dostosowanie wymagań – egzekwowanie wiedzy i umiejętności, które uwzględniają możliwości i ograniczenia dziecka, a więc słabe oraz mocne strony rozwoju dziecka,
 • Integracja percepcyjno-motoryczna – prawidłowe współdziałanie funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowo-językowych i ruchowych) w czynności czytania i pisania,
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa – współdziałanie funkcji wzrokowych i ruchowych, współpraca oka i ręki,
 • Leworęczność ukryta – używanie podczas pisania prawej ręki, podczas gdy w rzeczywistości lewa ręka jest wiodąca,
 • Nauczyciel terapeuta – specjalista w prowadzeniu terapii pedagogicznej (w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zwykle w szkole jest nim pedagog szkolny, bądź nauczyciel posiadający uprawnienia specjalistyczne,
 • Orientacja przestrzenna – orientacja w lewej i prawej stronie ciała oraz w kierunkach przestrzeni: w lewo, w prawo, wyżej, niżej, w przód, w tył,
 • Percepcja wzrokowa - analiza i synteza wzrokowa, postrzeganie i różnicowanie kształtów, rejestracja położenia przestrzennego elementów. Dzieci mają trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu przedmiotów na ilustracjach, w rozumieniu treści przedstawionych graficznie, opisują ilustrację w sposób ubogi, rozpoznają małą liczbę szczegółów, wykonane przez nie rysunki są ubogie i prymitywne,
 • Praksja – zdolność do wykonywania ruchów celowych, charakterystycznych dla gatunku ludzkiego.
 • Rozwój psychoruchowy – całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), rozwijających się harmonijnie,
 • Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) – zakłócenia tempa rozwoju poszczególnych sfer (procesów orientacyjno-poznawczych oraz motorycznych), np. niektóre sfery rozwijają się w przeciętnym tempie, podczas gdy inne rozwijają się z opóźnieniem lub przyspieszeniem,
 • Rozwój psychoruchowy zaburzony – zakłócenia rozwoju ze względu na tempo (rozwój opóźniony, przyspieszony), rytm rozwoju (częściowo opóźniony lub/i przyspieszony) oraz dynamikę (rozwój nierównomierny w kolejnych okresach życia, o różnym tempie),
 • Ryzyko dysleksji – obecność symptomów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka, które zapowiadają wystąpienie dysleksji rozwojowej,
 • Sprawność manualna obniżona – opóźnienie, bądź nieprawidłowy rozwój motoryki rąk, objawiający się opóźnieniem rozwoju praksji oraz małą precyzją drobnych ruchów,
 • Terapia pedagogiczna – specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych,
 • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze – przeznaczone są dla uczniów mniej zdolnych, zaniedbanych środowiskowo i dydaktycznie,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – zwykle prowadzone w szkole przez nauczyciela terapeutę, a bazujące na usprawnianiu funkcji zaburzonych (korekcja) oraz na wspomaganiu funkcji dobrze się rozwijających (kompensacja), które mogą być wsparciem dla funkcji zaburzonych lub w razie potrzeby je zastąpić.

Wyjaśnienie pozostałych terminów zawartych w opiniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej znajdą Państwo w naszym Słowniku.

Zdaję sobie sprawę, że to nie wszystkie terminy, z jakimi można się spotkać w opiniach poradni. W przypadku dodatkowych niejasności namawiam do kontaktu ze mną poprzez stronę serwisu, bądź drogą mailową (ignaszewska.wieszjak@gmail.com).

Zobacz także:  Gdzie szukać pomocy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/8 lat temu
Źle się dzieje, gdy w opinii znajdziemy zapis o "kontroli sprawowania władzy rodzicielskiej", a o współpracy ze szkołą na poziomie dyrekcji nie ma nawet mowy(jestem wykluczony społecznie z powodu ubóstwa). Gdzie od takiej opinii można się odwołać? Niestety taka opinia ma charakter wiążący i może zakończyć się odebraniem paw rodzicielskich, szczególnie po wejściu w życie antyrodzinnej ustawy "o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", dające urzędnikom szerokie prawo do odebrania rodzicom odebrania praw rodzicielskich nad dziećmi według niczym nie uzasadnionej uznaniowości urzędników.
/9 lat temu
opinie mogą też wydawać niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne a nie tylko państwowe