POLECAMY

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Większość dzieci i rodziców słyszy o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w momencie, gdy pedagog szkolny, wychowawca, bądź polonista zasugeruje poradnianą wizytę diagnostyczną. Badania uczniów dyslektycznych w Poradni są zaledwie wycinkiem szerokiej oferty świadczonych usług psychologiczno-pedagogicznych.
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Każda Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczy usługi psychologiczno-pedagogiczne doświadczonej kadry – specjalistów różnych dziedzin. Na system pomocy Poradni składa się działalność diagnostyczna, orzeczniczo-kwalifikacyjna i opiniująca oraz terapeutyczno-doradcza.

Celem poradnianego systemu pomocy jest prawidłowe funkcjonowanie rodziny, wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży, profilaktyka zaburzeń rozwojowych, jak też trafny wybór kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej uczniów.

Wszelka działalność specjalistów pracujących w Poradni przebiega w ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz innymi osobami i instytucjami działającymi w interesie rodziny, dzieci i młodzieży. Wszystkie formy pomocy dziecku i jego rodzinie są realizowane w ramach umownych kategorii. Przykładowo, w jednej z wrocławskich Poradni, całość oferty tworzy sześć grup przyporządkowanych działań psychologiczno-pedagogicznych.

Małe dziecko:

 • badania diagnostyczne psychologiczno-pedagogiczne,
 • badania przesiewowe dzieci 6-letnich,
 • obserwacje w grupie dzieci z odchyleniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju,
 • psychoedukacja rodziców na temat prawidłowości i odchyleń w rozwoju dziecka oraz możliwości korygująco-stymulujących,
 • indywidualne konsultacje specjalistów dla rodziców,
 • konsultacje doradczo-instruktażowe dla nauczycieli.

Młodszy wiek szkolny:

 • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne,
 • badania diagnostyczne dzieci klas II szkół podstawowych z ryzykiem dysleksji,
 • terapia pedagogiczna dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • zajęcia ogólnorozwojowe stymulujące dla dzieci z problemami w płynności mowy na tle zaburzeń emocjonalnych,
 • pomoc dzieciom, które doznały przemocy w rodzinie,
 • terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, nadpobudliwymi oraz zahamowanymi,
 • szkoła dla rodziców i wychowawców według metody A. Mazlish i E. Faber „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
 • psychoedukacja rodziców dzieci klas I-III według metody C. Sutton „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci”,
 • terapia rodzin,
 • mediacje konfliktów w rodzinie,
 • doradztwo posttraumatyczne,
 • indywidualne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców,
 • działalność doradczo-instruktażowa dla nauczycieli i wychowawców.

Starszy wiek szkolny:

 • badania diagnostyczne uczniów z problemami dydaktycznymi, wychowawczymi, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • przesiewowe badania klas V celem wyłonienia uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z deficytami rozwojowymi (trudności w nauce, wychowawcze, zaburzenia w sferze emocjonalnej i społecznej),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (dysortografia),
 • ćwiczenia umiejętności interpersonalnych dla dzieci zaburzonych emocjonalnie,
 • terapia rodzin,
 • doradztwo psychologiczne dla rodziców dzieci i młodzieży z zaburzeniami w zachowaniu i problemami emocjonalnymi,
 • psychoedukacja rodziców według metody A. Mazlisch, E. Faber „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
 • psychoedukacja rodziców dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,
 • doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dla nauczycieli w zakresie trudności w nauce, wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych.

Poradnictwo zawodowe:

 • pomoc psychologiczna uczniom zdolnym,
 • ocena zdolności intelektualnych, zainteresowań, cech osobowości, predyspozycji uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod kątem przygotowania do wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej,
 • sondażowe badania psychologiczne klas II gimnazjów rozpoczynające proces podejmowania decyzji zawodowych,
 • zajęcia zawodoznawcze z uczniami klas gimnazjalnych o charakterze informacyjnym w zakresie nowego systemu szkolnictwa i aktywizującymi do wyboru przyszłego kierunku kształcenia,
 • warsztaty zawodoznawcze „Kim będę” dla uczniów II klas gimnazjów przygotowujące do wyboru zawodu,
 • zajęcia grupowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujące do planowania kariery zawodowej i radzenia sobie na rynku pracy,
 • warsztaty antystresowe dla uczniów kończących szkoły ponadpodstawowe,
 • doradztwo zawodowe dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli,
 • psychoedukacja rodziców na temat problemów adaptacyjnych uczniów rozpoczynających naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Opieka logopedyczna:

 • badania logopedyczne (ustalenie stanu rozwoju mowy dziecka, rozpoznanie zaburzeń),
 • logoterapia,
 • zajęcia terapeutyczno-stymulujące dla dzieci z problemami w płynności mówienia na tle zaburzeń emocjonalnych,
 • pomoc rodzinie: obserwacja ćwiczeń w Poradni przez rodziców, instruktaż do pracy domowej, konsultacje indywidualne, zajęcia pokazowe,
 • pomoc nauczycielom: psychoedukacja oraz ustalenie wspólnego toku postępowania z dzieckiem.

Socjoterapia:

 • zajęcia adaptacyjno-integracyjne z elementami promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień,
 • grupa socjoterapeutyczna edukacyjno-rozwojowa dla dzieci nadpobudliwych i zahamowanych,
 • zajęcia różnorodne (agresja, przemoc, radzenie sobie ze stresem, asertywność, wzmocnienie poczucia własnej wartości).

Zachęcam do zapoznania się z ofertą rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i udziału w organizowanych przedsięwzięciach, nie tylko w sytuacjach trudnych, ale w ramach codziennego wsparcia rodziny.

Zobacz także: Zasady terapii pedagogicznej

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)