POLECAMY

Kiedy pedagog może pomóc

Jednym z pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej jest pedagog. Mam on do spełnienia wiele zadań. Najlepszą sytuacją jest ta, kiedy do rozwiązywania i diagnozowania poszczególnych problemów wytypowane są konkretne osoby – wówczas każdy z pedagogów zatrudnionych w poradni zajmuje się przypisanymi mu zadaniami.
Kiedy pedagog może pomóc

Zadania diagnostyczne

Będąc rodzicem, z pomocy pedagoga możesz skorzystać, gdy chcesz zdiagnozować następujące sytuacje:
1. dojrzałość szkolną dziecka,
2. dysleksję, dysgrafię, dysortografię – przyczyny trudności w nauce czytania, pisania i ortografii,
3. trudności w nauce matematyki, czasem nazywane dyskalkulią,
4. trudności wychowawcze.

Terapia

Pedagog w poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzi również zajęcia terapeutyczne, czyli realizuje zalecenia zawarte w diagnozie. W ramach terapii pedagog:
1. usprawnia grafomotorykę – czyli ćwiczy rękę dziecka, przygotowując ją do pisania,
2. usprawnia percepcję wzrokową – czyli uczy dostrzegania podobieństw i różnic, elementów brakujących czy tzw. „figur niemożliwych”,
3. usprawnia percepcję słuchową – czyli uczy wyróżniać głoski na początku i końcu wyrazu, dzielenia wyrazów na sylaby, kształtuje wrażliwość językową,
4. rozwija umiejętności szkolne: czytanie, pisanie, liczenie, ortografię, czytanie ze zrozumieniem,
5. wzmacnia poczucie własnej wartości u dziecka,
6. analizuje razem z dzieckiem trudne sytuacje.

Polecamy: Oswoić psychologa - czyli nie taki diabeł straszny

Specjalizacja pedagoga

Pedagog to ogólne określenie grupy zawodowej, która obejmuje następujących specjalistów:
1. oligofrenopedagog – pedagog zajmujący się edukację i wychowaniem dzieci z upośledzeniem umysłowym,
2. tyflopedagog – pedagog zajmujący się edukacją i wychowaniem osób niewidomych i słabowidzących,
3. surdopedagog – pedagog zajmujący się edukacją i wychowaniem dzieci z wadą słuchu
4. terapeuta zajęciowy – osoba prowadząca terapię zajęciową z osobami z upośledzeniem umysłowym – są to zajęcia plastyczne, muzyczne.

Zobacz także:  Nadpobudliwość psychoruchowa  (ADHD)

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)