POLECAMY

Dokumenty wydawane przez poradnie 2

Orzeczenie to drugi rodzaj dokumentu wydawanego przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do realizacji zawartych w nim postanowień – niestety tylko w zakresie możliwości finansowych szkoły. Niestety, ponieważ wiele szkół boryka się z problemami finansowymi i nie zawsze może zapewnić uczniowi zalecane w orzeczeniu warunki edukacji.
Dokumenty wydawane przez poradnie 2

Jak wydawane są orzeczenia

Orzeczenia wydawane są przez działające w poradniach zespoły orzekające składające się ze specjalistów: logopeda, psycholog, pedagog i lekarz. Orzeczenia wydaja poradnie właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, choć są wyjątki. Dzieci z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem są diagnozowane w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty i tam wydawane są orzeczenia. Jeśli jednak złożysz wniosek w poradni blisko miejsca zamieszkania, a okaże się, że inna poradnia powołana jest do rozpatrzenia Twojego wniosku – złożone przez Ciebie dokumenty powinny zostać tam przesłane a Ty powinieneś być zawiadomiony o zmianie placówki.

Kiedy wydaje się orzeczenia

Orzeczenia wydawane są w dwóch sytuacjach:
1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
W pierwszym przypadku orzeczenia wydawane są dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, wadami wzroku i słuchu. W drugim przypadku orzeczenie może być wydane dla dziecka przewlekle chorego lub objętego długa rehabilitacją po wypadku czy zabiegu medycznym.

Polecamy: Dokumenty wydawane przez poradnie 1

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)