POLECAMY

Dokumenty wydawane przez poradnie 1

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydają dwa rodzaje dokumentów, których zalecenia powinny być respektowane przez przedszkola i szkoły. Dokumenty te to: opinia i orzeczenie.
Dokumenty wydawane przez poradnie 1

Opinia

Jest to dokument wydawany przez poradnię na wniosek rodziców dziecka, jeśli rodzice wyrażą zgodę opinia zostanie również dostarczona do wskazanego przedszkola lub szkoły. Rodzic nie musi wyrażać na to zgody, jednak pamiętaj, że szczytnym założeniem wydania takiego dokumentu jest pomoc dziecku, a nie naznaczanie go czy piętnowanie. O opinie możesz wystąpić do poradni w następujących sytuacjach, gdy:
1 chcesz odroczyć dziecko od obowiązku szkolnego lub też przyspieszyć tę edukację;
2 rozważasz powtórzenie przez dziecko jednej z klas I – III;
3 uważasz, że Twoje dziecko powinno lub nie uczyć się w klasie terapeutycznej;
4 należy dostosować wymagania edukacyjne do możliwości Twojego dziecka z uwagi na stwierdzone u niego zaburzenia i odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się5 Twoje dziecko ma głęboką dysleksję rozwojową lub wadę słuchu – by zwolnić je z obowiązku nauki drugiego języka obcego;
6 potrzebne jest zezwolenie na indywidualny tok nauki;
7 starasz się o przyjęcie dziecka – ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
8 stan zdrowia Twojego dziecka uniemożliwia przyjęcie go do wybranej szkoły ponadgimanzjalnej;
9 Twoje dziecko będzie zdawało egzamin kończący etap edukacyjny lub egzamin zawodowy, a wymaga by dostosować do jego możliwości przebieg tego egzaminu z uwagi na stwierdzone zaburzenia rozwojowy i specyficzne trudności w uczeniu się;
10 Twoje małe dziecko w wieku od 0 – 7 roku życia wymaga działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Polecamy: Dokumenty wydawane przez poradnie 2

Może się okazać, że do wydania opinii niezbędne będzie wykonanie wskazanych przez pracowników poradni badań lekarskich. Możesz też dołączyć do wniosku informacje innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)