POLECAMY

Co należy Ci się w Urzędzie Pracy

Dostałaś wypowiedzenie? To nie powód, aby siedzieć w domu i rozpaczać. Zgłoś się koniecznie do Urzędu Pracy. Uzyskasz tam pomoc, nie tylko finansową.
Co należy Ci się w Urzędzie Pracy fot. Dreamstime

Jak zarejestrować się w Urzędzie Pracy?

Idź do powiatowego urzędu pracy. Weź ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły (oryginały i kserokopie),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • wszystkie świadectwa pracy (oryginały i kserokopie),
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki masz),
 • jeśli prowadziłaś firmę – dokument o jej wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej i poświadczenie ZUS o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne (oryginał i kserokopię),
 • jeżeli jesteś niepełnosprawna – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W urzędzie pracy musisz wypełnić tak zwaną kartę rejestracyjną. Podajesz w niej swoje dane osobowe i okresy zatrudnienia. Z chwilą zarejestrowania nabywasz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po 7 dniach od zarejestrowania dostaniesz zasiłek dla bezrobotnych, ale pod warunkiem, że:
 • w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś działalność gospodarczą i opłacałaś składki ZUS,
 • i urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy.

Jeżeli rozwiązałaś umowę o pracę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron, świadczenie otrzymasz po 90 dniach od rejestracji.
Kwota zasiłku wynosi 794,20 zł brutto przez pierwsze trzy miesiące, a przez kolejne – 623,60 zł brutto.

To, ile dostaniesz na rękę, zależy od twojego stażu pracy. Jeśli wynosi on:
 • do 5 lat – otrzymasz 80 proc. zasiłku,
 • od 5 do 20 lat – 100 proc.
 • ponad 20 lat – 120 proc.

Okres pobierania zasiłku wynosi 6 lub 12 miesięcy (zależy to od wielkości bezrobocia na danym terenie).

Uwaga!
Osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20 lat pracy, są uprawnione do zasiłku przez 12 miesięcy. Takie samo prawo przysługuje osobom, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich współmałżonek także stracił prawo do zasiłku.

Kursy i szkolenia

Zapytaj w urzędzie, jakie kursy i szkolenia organizuje. Dodatkowe  umiejętności mogą się przydać w szukaniu pracy. Zwykle urzędy organizują szkolenia z obsługi komputera, księgowości, podstawowych prac administracyjno-biurowych, fryzjerstwa, obsługi turystycznej.

Szkolenie może być:
 • grupowe,
 • indywidualne (gdy np. znajdziesz kurs, którego dany urząd nie prowadzi – możesz wystąpić z wnioskiem o jego sfinansowanie).

Nauka trwa od 6 do 12 miesięcy. W trakcie jej otrzymujesz stypendium (za ten czas nie przysługuje ci wtedy zasiłek dla bezrobotnych).
Maksymalna wysokość stypendium wynosi 120 proc. zasiłku. Dostaniesz je, jeżeli uczestniczysz w szkoleniu trwającym co najmniej 150 godzin miesięcznie.
Skierowanie na szkolenie możesz uzyskać nawet podczas okresu wypowiedzenia.

Uwaga!
Jeśli z własnej winy nie ukończysz szkolenia, będziesz musiała zwrócić pomoc. Zostaniesz też wyrejestrowana na okres od 120 do 270 dni (zależy od liczby przerwanych szkoleń), chyba że zrobiłaś to z powodu podjęcia pracy lub założenia firmy.

Staż zawodowy

Jako bezrobotna możesz zostać skierowana na staż zawodowy nieprzekraczający 6 miesięcy (12 miesięcy dla osób, które nie ukończyły
25 lat lub 27 lat, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę wyższą). Czas pracy stażysty nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo, Podczas stażu dostaniesz stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (za ten czas zasiłek nie przysługuje).

Jeśli z własnej winy przerwiesz staż, zostaniesz pozbawiona statusu bezrobotnej na okres 120–270 dni (zależy od tego, ile razy to zrobisz).

Inna ewentualność to przygotowanie zawodowe dorosłych. Może ono polegać na:
 • praktycznej nauce zawodu, która trwa od 12 do 18 miesięcy.
 • przyuczeniu do pracy dorosłych przez 3 do 6 miesięcy.

Podczas odbywania przygotowania zawodowego masz prawo do:
 • stypendium w wysokości 120 proc. kwoty zasiłku;
 • dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania,
 • ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego.

Uwaga!
W razie przerwania przygotowania trzeba będzie zwrócić jego koszty.

Refundacja za opiekę

Jeśli samotnie wychowujesz dziecko w wieku do 7 lat i podejmiesz pracę lub zostaniesz skierowana na staż (szkolenie zawodowe), możesz ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Warunek – miesięczny przychód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (1500 zł).

Do wniosku o refundację dołącz:
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy i wysokości wynagrodzenia brutto w miesiącu, za który ma być wypłacona refundacja,
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające koszty poniesione na opiekę, np. umowa z opiekunką.

Refundacja jest wypłacana w wysokości poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych.  
Przysługuje:
 • do 6 miesięcy w wypadku podjęcia zatrudnienia,
 • przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Dodatek aktywizacyjny

Przysługuje ci, jeżeli w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych:
 • na podstawie skierowania urzędu pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze i otrzymasz wynagrodzenie niższe od minimalnego (1500 zł),
 • z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie albo inną pracę zarobkową.

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny musisz:
 • złożyć wniosek o jego wypłatę,
 • przedstawić do dnia 5. każdego miesiąca zaświadczenia o wykonywaniu pracy w poprzednim miesiącu i – w wypadku skierowania do pracy przez urząd pracy – o wysokości wynagrodzenia za ten miesiąc.

Jeżeli podjęłaś zatrudnienie w wyniku skierowania urzędu pracy, dodatek przysługuje w wysokości różnicy między twoją pensją a minimalnym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Dostaniesz go przez cały okres, przez który otrzymywałabyś zasiłek.

Uwaga!
Gdy sama znalazłaś pracę, dodatek będzie wypłacany w wysokości do 50 proc. zasiłku przez połowę okresu, w jakim by ten przysługiwał.

Dotacja na firmę

Jeśli zdecydujesz się na podjęcie działalności gospodarczej, możesz wystąpić o dofinansowanie, np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z założeniem firmy. Maksymalna kwota jednorazowej dotacji nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (ok. 20 tys. zł).

Zawierając umowę o dofinansowanie, zobowiązujesz się do:
 • prowadzenia firmy przez co najmniej 12 miesięcy;
 • przeznaczenia dofinansowania na cel określony we wniosku;
 • złożenia w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie wydatków na poszczególne towary i usługi ujęte we wniosku.

Licz się z tym, że gdy zawiesisz działalność przed upływem roku lub podejmiesz zatrudnienie, będziesz musiała zwrócić dotację wraz z ustawowymi odsetkami.

Uwaga!
Dotacja nie przysługuje, jeżeli podczas 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziłaś już firmę lub w okresie ostatnich 5 lat otrzymałaś pomoc z Funduszu Pracy.
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)