null fot. null

Stypendia dla studenta

Studiujesz? Możesz się postarać o stypendium z uczelni, od ministra czy też z Unii Europejskiej. Jakie warunki musisz spełniać, żeby je otrzymać?
/ 20.05.2019 09:08
null fot. null

Wystarczy, że doskonale się uczysz, jesteś wybitnym sportowcem albo znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. W większości przypadków musisz jednak sam napisać podanie o przyznanie stosownego stypendium.

STYPENDIA Z UCZELNI

Wybierz się do dziekanatu, skontaktuj się z samorządem studenckim lub wejdź na stronę internetową uczelni, na której studiujesz lub masz zamiar się uczyć. W każdej bowiem obowiązują nieco inne standardy i kryteria, nie wspominając już o tym, że można się starać o stypendia, które są przydzielane tylko na konkretnej uczelni. Są one fundowane przez fundacje, osoby prywatne lub firmy (np. na Uniwersytecie Jagiellońskim można otrzymać m.in. stypendium z Funduszu im. St. Estreichera lub Funduszu im. Jana Kochanowskiego). Na każdej uczelni - niezależnie od tego, czy jest uczelnią publiczną, czy niepubliczną - możesz otrzymać pomoc materialną: stypendium socjalne, mieszkaniowe lub na wyżywienie bądź zapomogę. Możesz się o to starać, zarówno gdy jesteś studentem studiów dziennych, jak i zaocznych. Nie ma również znaczenia twój wiek.

STYPENDIUM SOCJALNE

Każdy student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł, ma prawo do otrzymania stypendium socjalnego. Rektor - w porozumieniu z samorządem studenckim - może podnieć próg dochodu uprawniającego do otrzymania świadczenia, ale nie więcej niż do 602 zł na osobę w rodzinie studenta. W przypadku osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego dochód z 1 hektara przeliczeniowego nie może przekroczyć 2056 zł w roku.

Ogólne przepisy prawa określają, co jest wliczane do dochodu. Natomiast sposób udokumentowania dochodu rodziny studenta i wysokość świadczeń, jakie można otrzymać, są ustalane w uczelnianym regulaminie. O to, jakie dokumenty należy przedstawić, by wykazać trudną sytuację materialną, należy się więc dowiedzieć bezpośrednio na uczelni. To, ile można otrzymać, zależy od sytuacji materialnej studenta oraz od zasobności i polityki władz uczelni. Średnio jest to od 160 do 300 zł.

STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE

Przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Zasady są identyczne jak przy staraniu się o stypendium socjalne. Wysokość stypendium zależy od konkretnej uczelni: z reguły wynosi od 50 do 150 zł.

STYPENDIUM MIESZKANIOWE

Jest przyznawane studentowi studiów stacjonarnych, który mieszka w akademiku lub w innym obiekcie, ma trudną sytuację materialną i nie może codziennie dojeżdżać ze stałego miejsca zamieszkania na zajęcia, ponieważ to uniemożliwiałoby mu lub utrudniało w znacznym stopniu naukę. Sytuację materialną ustala się tak samo, jak przy stypendium socjalnym. Można otrzymać od 100 do 180 zł.

STYPENDIUM DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Ubiegając się o takie stypendium, należy złożyć na uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wysokość stypendium zależy do stopnia inwalidztwa, no i od polityki władz konkretnej uczelni (średnio wynosi od 200 do 400 zł).


STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE

Uczelnia ustala, za jaką średnią ocen przysługuje stypendium. Z reguły jest to powyżej 4 lub 4,5. Student sam musi o nie złożyć wniosek. O stypendium można się ubiegać po I roku studiów (studenci studiów drugiego stopnia rozpoczętych najpóźniej po roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia - na I roku). Wysokość stypendium wynosi od 200 do 500 zł.

STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Przeznaczone dla studentów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w kraju lub na arenie międzynarodowej. Kwota takiego stypendium bywa wyższa niż za wyniki w nauce.

STYPENDIUM STYPENDIA MINISTERIALNE

Przyznawane są wybitnym studentom. Wniosek do ministra nauki i szkolnictwa wyższego kieruje rektor uczelni, na której uczy się student.

Przyznaje je minister d/s szkolnictwa wyższego. Kryteria są jasno określone i dość surowe. O ministerialne stypendium może ubiegać się student, który zaliczył kolejny rok studiów, żadnego nie powtarzał (chyba że ze względów zdrowotnych), ma osiągnięcia naukowe (np. pracuje w kole naukowym, bierze udział w pracach naukowo-badawczych, konferencjach naukowych, konkursach i festiwalach, otrzymał nagrody, wyróżnienie naukowe, publikuje itd.) i uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 (jeśli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,0); 4,7 (przy najwyższej 5,5) lub 5,0 (przy najwyższej 6,0). Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i nie przekracza 1,7 tys. zł.

Może je otrzymać student, który zaliczył kolejny rok, nie powtarzał roku (chyba że ze względów zdrowotnych) i ma wysokie wyniki w sporcie, czyli brał udział w igrzyskach olimpijskich (lub paraolimpijskich), zajął miejsce od 1 do 5 na mistrzostwach świata lub Europy, uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata lub Europy (także osób niepełnosprawnych) lub zdobył miejsce na podium w mistrzostwach Polski (również osób niepełnosprawnych). Wysokość stypendium nie przekracza 1,7 tys. zł.

STYPENDIA ZAGRANICZNE NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH

Niektóre kierunki studiów uznano za kluczowe dla rozwoju kraju. Na zachętę od I roku studiów najlepsi studenci otrzymują stypendia z Unii Europejskiej. Początkowo liczą się oceny maturalne, potem - wyniki w nauce na studiach. Kryteria ustalają uczelnie. Stypendium wynosi do 1 tys. zł.

PROGRAM ERASMUS

Po I roku studiów można się ubiegać o stypendium, które pozwoli studiować za granicą w krajach należących do Unii Europejskiej lub z nią stowarzyszonych. Można wyjechać na okres od 3 do 12 miesięcy, trzeba znać dobrze język obcy. Wysokość stypendium zależy od kraju, do którego się wybieramy.

STYPENDIUM FUNDACJI WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ I STOWARZYSZENIA NAUKOWO-KULTURALNEGO W EUROPIE RODKOWEJ I WSCHODNIEJ.

O wyjazd do Niemiec mogą się starać studenci co najmniej II roku studiów dziennych, którzy nie ukończyli 30 lat, mają dobre wyniki w nauce, przedstawili interesujący projekt naukowy i dobrze znają język niemiecki. Mogą wyjechać na 5 miesięcy. Wysokość stypendium: 500-550 euro.