kobieta, konto bankowe fot. Panthermedia

Programy unijne dla przedsiębiorców

Fundusze Europejskie pomagają nie tylko przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność, ale także tym którzy dopiero myślą o własnym biznesie.
/ 05.11.2012 14:53
kobieta, konto bankowe fot. Panthermedia

Jedni i drudzy mogą w latach 2007-2013 pośrednio lub bezpośrednio korzystać z następujących programów unijnych:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 3.1

Inicjowanie działalności innowacyjnej. Podmioty, które otrzymały dotację w ramach tego działania funkcjonują na podobnej zasadzie jak robią to Business Angel czy też fundusze Venture Capital. W skrócie chodzi o to, że jeśli masz ciekawy pomysł na innowacyjny biznes z zakresu nowych technologii to możesz spróbować zgłosić się bezpośrednio do jednej z tych instytucji i spróbować przekonać inwestora, żeby zainwestował w twoje przedsięwzięcie do 200 tys. euro. Co ważne instytucje te nie mogą objąć w nowo powstałym biznesie więcej niż 50 proc. udziałów.

Oto tylko niektóre z instytucji, które otrzymały dofinansowanie PARP na taką działalność:

Polska Fundacja Przedsiębiorczości -  www.pomeranusseed.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARLEG" S.A. - www.arleg.eu
Agencja Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna - www.arp.gda.pl
Inkubator Innowacyjnych Technologii dla e-Medycyny -  www.KIGMED.eu
Profound Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -  www.profoundventures.com.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - www.innofund.pl
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości -  www.inkubator-innowacji.pl
Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego -  www.ciat.uni.lodz.pl

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – działanie 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jak sama nazwa wskazuje to działanie jest adresowane do tych, którzy mają pomysł i chcą zarabiać w sieci. Osoby, które o tym myślą powinny się jednak pospieszyć bo za niespełna miesiąc wystartuje trzeci i ostatni w tym roku konkurs unijnych dotacji na e-biznes.

O dotacje ramach działania 8.1 mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa (czyli zatrudniające do 50 osób), które zostały zarejestrowane w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej nie wcześniej niż rok przed złożeniem wniosku.

Unijne dofinansowanie jest przyznawane na przedsięwzięcia polegające na świadczeniu e-usług lub tworzeniu niezbędnych dla nich produktów cyfrowych. W uproszczeniu chodzi o portale, platformy internetowe, serwisy społecznościowe, różnego rodzaju aplikacje i inne e-usługi.

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego sprzętu elektronicznego, komputera, oprogramowania, a także licencji. Co ważne za unijne pieniądze będzie także można sfinansować szkolenia związane z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej lub wprowadzeniem produktu cyfrowego.

Warto jednak zapoznać się z listą usług, które nie kwalifikują się do wsparcia. Są na niej m.in. sprzedaż wysyłkowa. Wsparcia nie otrzymamy także na utworzenie samej strony internetowej do naszego np. sklepu internetowego jeśli nie będzie z tym powiązana nowa funkcjonalność w postaci automatyzacji danej e-usługi. Pełna lista wydatków niekwalifikujących się do pomocy znajduje się na stronie www.poig.parp.gov.pl w zakładce dotyczącej działania 8.1.

Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem mogą wynieść od 20 tys. zł do 700 tys. zł, przy czym Unia Europejska pokrywa maksymalnie 70 proc. wydatków lub 80 proc. jeśli przedsiębiorca ma do 27 lat (w przypadku spółki bierze się pod uwagę wiek wszystkich współwłaścicieli). Okres dofinansowania przedsięwzięcia to maksymalnie 24 miesiące.

Nabór wniosków w trzecim tegorocznym konkursie POIG 8.1 będzie trwał od 19 listopada do 14 grudnia. Na e-biznesowe projekty przygotowano pulę ponad 140 mln zł. Przyjmowaniem biznesplanów z działania 8.1 zajmują się Regionalne Instytucje Finansujące (RIF).

Więcej o naborze i zasadach finansowania projektów w ramach działania 8.1 PO IG na stronie www.parp.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 6.2

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

To jedna z najpopularniejszych form pozyskiwania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Jej popularność nie oznacza jednak, że kwota do 40 tys. zł jest łatwa do pozyskania. Po pierwsze nie każdy może się o nie ubiegać, po drugie czas zdobywania dotacji wynosi nawet kilka miesięcy, wreszcie po trzecie, wsparcie może być przeznaczone tylko na przedsięwzięcia, które mają największe szanse utrzymania na rynku.

I tak o dotację może starać się każda osoba fizyczna, która nie miała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy oraz nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem państwa oraz nie toczy się przeciwko niej żadne postępowanie (sądowe, egzekucyjne, komornicze itd).

Wsparcie w ramach działania 6.2 kierowane jest przede wszystkim do:
- Osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu dwóch lat przed przystąpieniem do projektu,
- Osób mających trudności z wejściem lub utrzymaniem się na rynku pracy, a zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów PO KL są nimi zwłaszcza:
- Kobiet powracających lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- Osób do 25 lat i po 45. roku życia,
- Niepełnosprawnych,
- Zamieszkujący gminy wiejskie i wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

Osoba starająca się o dofinansowanie unijne swoje pierwsze kroki powinna skierować do jednego z tzw. operatorów. Najczęściej są to firmy szkoleniowe, które w ramach Działania 6.2 otrzymały na ten cel unijne dofinansowanie (listę takich firm wraz z informacją o tym, które aktualnie rekrutują uczestników do swoich projektów można znaleźć na stronach wojewódzkich urzędów pracy lub urzędów marszałkowskich).

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi formularzy aplikacyjnych, które można pobrać ze strony internetowej operatora projektu bądź w jego biurze.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, biorą udział w zajęciach doradczo-szkoleniowych, które mają na celu nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz stworzenie biznesplanu. Dopiero po zakończeniu tego etapu uczestnicy projektu mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w postaci dotacji (do 40 tysięcy złotych) na rozpoczęcie działalności gospodarczej składając w tym celu Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem i/lub ubiegać się wsparcie w pierwszym okresie prowadzenia działalności składając odpowiednio Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego. Formularze tych wniosków udostępnia operator. Możliwe jest ubieganie się o dwie wyżej wymienione formy wsparcia lub tylko o jedną.

Należy pamiętać, że uczestnictwo w projekcie nie gwarantuje przyznania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż wsparcie uzyskują osoby, których wnioski z biznesplanem zostały ocenione najlepiej.

Oprócz dofinansowania uczestnik może także liczyć na tzw. wsparcie pomostowe, które jest bezpośrednią, bezzwrotną pomocą finansową pomagającą "przetrwać" na rynku początkującemu właścicielowi firmy. Ułatwia ono pokrycie niezbędnych opłat m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, czynsz za wynajem lokalu. Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez okres pierwszych 6-miesiecy działalności (liczonych od zarejestrowania działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami), z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku. Comiesięczna dotacja jest nie większa niż równowartość minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu wypłacania wsparcia (ok. 1300 zł brutto). Przyznanie wsparcia pomostowego jest uzależnione od tego, czy dany operator ujął tę formę pomocy w swoim projekcie oraz od pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Komisję Oceny.

Otrzymane wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wszystkich wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiednio uzasadnionych przez osobę wnioskującą o uzyskanie dotacji. Mogą to być zatem m.in. wydatki na: sprzęt, narzędzia, wyposażenie biura, koszty prac remontowych i budowlanych, promocję i reklamę w wysokości maksymalnie 10% wartości uzyskanego wsparcia finansowego, a nawet zakup środków transportu (z tej możliwości mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w zakresie drogowego transportu towarów i osób oraz zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył usprawnieniu prowadzenia działalności gospodarczej, a nie będzie celem samym w sobie).

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości nie mogą służyć pokryciu kosztów bieżących działalności przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenia, czynsz).

Więcej informacji o działaniu, instytucjach zaangażowanych w jego wdrażanie oraz terminach spodziewanych naborów wniosków na tej stronie >>

Regionalne Programy Operacyjne – działania przeznaczone dla przedsiębiorców, firm już istniejących, ale w większości wypadków wystarczy, aby firma istniała chociaż jeden dzień, aby móc się starać o środki. Dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych, refundacja wynosi przeważnie od 30 do 70% w zależności od województwa i wielkości firmy.

Pod tym adresem znajdują się linki do stron poszczególnych programów regionalnych.