POLECAMY

Na co możesz liczyć, gdy zgłosisz się do Urzędu Pracy

Dostałaś wypowiedzenie? Jak najszybciej zgłoś się do urzędu pracy. Otrzymasz tam nie tylko zasiłek, lecz także pomoc, dzięki której masz szansę znaleźć nowe zatrudnienie.
Na co możesz liczyć, gdy zgłosisz się do Urzędu Pracy fot. Panthermedia
Stało się! straciłaś pracę. Zastanawiasz się, co masz dalej robić.  Przede wszystkim zarejestruj się w pośredniaku.

Weź ze sobą:
- dowód osobisty,
- dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia,
- świadectwa pracy,
- dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac (jeżeli taki masz),
- ewentualnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Jeśli miałaś firmę, przedstaw:
- decyzję o wykreśleniu jej z ewidencji działalności gospodarczej,
- zaświadczenie z ZUS-u o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Po zarejestrowaniu masz prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Zasiłek
Po siedmiu dniach od zarejestrowania możesz starać się o zasiłek dla bezrobotnych. Dostaniesz go, jeżeli:
- w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem pracowałaś łącznie co najmniej 365 dni lub prowadziłaś  firmę i opłacałaś składki ZUS,
- urząd pracy nie ma dla ciebie propozycji pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek dla bezrobotnych wynosi 742,10 zł. Przez kolejne będzie wypłacany w wysokości 582,70 zł.
To, jakiej wysokości otrzymasz zasiłek, zależy również  od twojego stażu pracy.

Masz prawo do:
- 80 proc. należnego zasiłku – gdy okres zatrudnienia nie przekroczył 5 lat,
- 100 proc. świadczenia – przy stażu od 5 do 20 lat,
- 120 proc. zasiłku – gdy masz ponad 20 lat pracy.

Okres pobierania zasiłku wynosi 6, 12 lub 18 miesięcy, (zależy to od stopnia bezrobocia na danym terenie).

Kursy i szkolenia
Mogą być grupowe lub indywidualne (jeśli np. znajdziesz kurs, którego urząd nie prowadzi, możesz wystąpić z wnioskiem o jego sfinansowanie). Szkolenie trwa 6–12 miesięcy.

W czasie nauki przysługuje ci stypendium (za ten okres nie masz prawa do zasiłku dla bezrobotnych). Maksymalna wysokość pomocy wynosi 120 proc. zasiłku (890,60 zł). Jeżeli z własnej winy nie ukończysz kursu, będziesz musiała zwrócić pieniądze. Natomiast gdy zostaniesz skierowana na szkolenie i odmówisz wzięcia w nim udziału, stracisz status bezrobotnej na 90 dni.

Staż zawodowy

Osoba bezrobotna może zostać skierowana na 6-miesięczny staż zawodowy (12 miesięcy dla osób, które nie ukończyły 25 lat).
Jeżeli zostaniesz skierowana na taki staż, przysługuje ci stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych (890,60 zł).
Inna możliwość to przygotowanie zawodowe. Może ono polegać na praktycznej nauce zawodu (trwa 12–18 miesięcy) lub przyuczeniu do pracy (3–6 miesięcy).

W trakcie przygotowania zawodowego otrzymujesz stypendium w wysokości 120 proc. zasiłku.

Porady prawne i finansowe - forum >>

Dodatek aktywizacyjny
Przysługuje ci, jeżeli pobierasz zasiłek dla bezrobotnych i:
- na podstawie skierowania urzędu pracy podejmiesz zatrudnienie w niepełnym wymiarze, a pensję otrzymasz niższą od minimalnego wynagrodzenia (1317 zł),
- z własnej inicjatywy podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Do wniosku o dodatek dołącz:

- umowę o pracę lub dokument potwierdzający podjęcie innej pracy,
- zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto z ostatniego miesiąca,
- kopię skierowania do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy.

Jeżeli znalazłaś zatrudnienie w wyniku skierowania urzędu pracy, przysługuje ci dodatek aktywizacyjny w wysokości różnicy między twoją pensją a minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ale nie większej niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych (371 zł). Będziesz go dostawała przez cały okres, przez który otrzymywałabyś zasiłek. Natomiast jeśli sama znalazłaś pracę, masz prawo do dodatku w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Możesz go pobierać przez połowę okresu, w którym dostawałabyś zasiłek dla bezrobotnych.

Pomoc samotnej mamie

Bezrobotna samotna mama, która podejmie pracę albo zostanie skierowana na staż (szkolenie),  może ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 7 lat. Pomoc taka przysługuje, pod warunkiem że dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.
Do wniosku o refundację dołącz:
- odpis aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie ze żłobka lub przedszkola, ewentualnie kopię umowy z opiekunką,
- rachunek potwierdzający wydatki na opiekę,
- kopię skierowania na szkolenie lub staż.

Refundacja wynosi 371 zł. Przysługuje na okres:
- do 6 miesięcy, gdy podjęłaś zatrudnienie,
- na cały okres szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego.

Na takich samych zasadach są refundowane koszty opieki nad osobą, która z uwagi na wiek lub chorobę wymaga twojej opieki.

Pieniądze na firmę

Jeżeli chcesz założyć własną firmę, złóż wniosek o pomoc finansową na ten cel (np. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z prowadzeniem działalności). Możesz dostać do 19 898,28 zł.
 
Uwaga!
Nie dostaniesz wsparcia, jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadziłaś firmę lub jeżeli w ostatnich 5 latach otrzymałaś pomoc z Funduszu Pracy na działalność gospodarczą albo rolniczą.

Alicja Hass / Pani domu
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)