Czy wiesz jakie informacje dotyczące towaru konsumpcyjnego powinien podać sprzedawca?

Dopuszczając towar konsumpcyjny do sprzedaży na terenie Polski, sprzedawca ma obowiązek udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. W szczególności należy podać następujące informacje:
/ 18.10.2017 14:41

Cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową, chyba że wyrażają one tą samą kwotą

Nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności.

Wyżej wymienione informacje powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone

Ponadto sprzedawca powinien zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego wraz z możliwością sprawdzenie jego jakości i funkcjonowania.

W przypadku, gdy do towaru konsumpcyjnego dołączone są: instrukcja obsługi, elementy wyposażenia, oraz inne dokumenty związane z użytkowaniem produktu, sprzedawca zobowiązany jest do wydania ich kupującemu.

Informacje dotyczące towaru, w tym instrukcje obsługi, powinny być sporządzone w języku polskim. Wyjątek stanowią nazwy własne, znaki towarowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna.