Czy wiesz jakich danych może żądać pracodawca?

Pracodawca, podpisując z Tobą umowę o pracę, może żądać tylko określonych danych osobowych. Sprawdź jakich!
/ 18.10.2017 15:20

Pamiętaj, że dane osobowe podlegają ochronie! Pracodawca nie ma prawa żądać od Ciebie takich informacji, które nie są wyraźnie wskazane w przepisach prawnych.

Dane osobowe, których może żądać pracodawca, gdy ubiegasz się o zatrudnienie, to: a) imię i nazwisko, b) imiona rodziców, c) data urodzenia, d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), e) wykształcenie, f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia, g) nr PESEL.

Ze względu na uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. możliwość wykorzystania urlopu wychowawczego, przerwy na karmienie czy zakaz zatrudniania w porze nocnej) pracodawca ma prawo żądać podania imion i nazwisk oraz daty urodzenia Twoich dzieci.

Jeśli wymogiem na dane stanowisko jest niekaralność, pracodawca może również żądać danych z Krajowego Rejestru Karnego

Pracodawca może żądać okazania dokumentów, które potwierdzają przedstawione przez Ciebie informacje (np. świadectwa pracy czy dyplom ukończenia danej szkoły).

Jakiekolwiek uzyskane przez pracodawcę dane (w tym przede wszystkim dotyczące wyznania, orientacji seksualnej, wieku, itp.) w żadnym wypadku, nie mogą stanowić podstawy do dyskryminacji! Jeżeli wyłącznie z tej przyczyny nie zostałeś zatrudniony, możesz skierować sprawę do sądu!