POLECAMY

Czy wiesz jak wygląda umowa o dzieło?

Umowa o dzieło należy do grupy umów cywilnoprawnych. Dowiedz się, czym się charakteryzuje!

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego w umowie dzieła. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, co do zasady, płatne jest po oddaniu dzieła. Może przybrać formę ryczałtową (określona kwota lub wskazanie podstaw jej obliczenia) bądź kosztorysową (zestawienie planowanych prac i przewidywanych kosztów).

Pamiętaj, że umowa o dzieło jest umową należytego rezultatu! Oznacza to, że wykonanie zobowiązania związane jest z osiągnięciem określonego celu – ustalonego w umowie ostatecznego rezultatu.

Jeżeli przyjąłeś zamówienie, nie jesteś zobowiązany do osobistego wykonania dzieła. Natomiast jeśli powierzysz zadanie komuś innemu, jesteś odpowiedzialny za jego działanie!

Jeżeli opóźniasz się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła, a w konsekwencji prawdopodobne jest, że nie ukończysz go w wyznaczonym terminie, zamawiający może odstąpić od umowy.

Gdy zamówienie wykonywane jest w sposób wadliwy lub sprzeczny z postanowieniami umowy, przyjmujący zamówienie powinien w określonym czasie zmienić sposób wykonania. Jeśli tego nie uczyni zamawiający może odstąpić od umowy lub powierzyć wykonanie dzieła innej osobie (na koszt i ryzyko przyjmującego zamówienie).

Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)