Czy wiesz czym charakteryzuje się stosunek pracy?

Jesteś pracownikiem lub pracodawcą? Dowiedz się, jakie cechy charakteryzują stosunek pracy, którego jesteś stroną.
/ 15.06.2019 21:52

Pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę osobiście w sposób ciągły, powtarzający się, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Rodzaj, miejsce i czas pracy ustalane są w umowie o pracę.

Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Jest to element niezbędny każdej umowy o pracę. Jeżeli strony określą w umowie nieodpłatność pracy, to takie postanowienie jest nieważne.

Pracownik jest zobowiązany do świadczenia swojej pracy osobiście, z należytą starannością. Nie może swojego obowiązku spełniać za pośrednictwem osoby trzeciej.

Ponadto, pracownik jest podporządkowany pracodawcy. Odnosi się to zarówno do rodzaju i miejsca wykonywanej pracy, ale przede wszystkim do sposobu jej wykonania. Podporządkowanie realizuje się przede wszystkim poprzez wykonywanie poleceń pracodawcy.

Praca wykonywana jest na rzecz pracodawcy. Oznacza to, że jej rezultat (czy to w postaci zysku czy rzeczy) należy do zatrudniającego. Pracodawca ponosi ryzyko pracy. Skutki ekonomiczne (wywołane np. brakiem popytu na dany towar czy awariami sprzętu) obciążają pracodawcę.

Nawiązanie stosunku pracy wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Podjęcie pracy jest dobrowolną decyzją pracownika, a jego zatrudnienie zależy od uznania pracodawcy.