Czy można dzielić urlop wychowawczy na części?

Czy można dzielić urlop wychowawczy na części?
Urlop wychowawczy jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia.
/ 26.09.2016 14:42
Czy można dzielić urlop wychowawczy na części?

Pracownik może podzielić urlop wychowawczy maksymalnie na 4 części. Ustawodawca nie określił ile ma trwać każda z poszczególnych części urlopu. Nie określił także granicy górnej i dolnej trwania jednej części. Pracownik we wniosku określa czas trwania urlopu wychowawczego.

Należy zaznaczyć, że podział urlopu wychowawczego jest prawem pracownika, w związku z czym pracownik jednorazowo może przebywać na urlopie do 3 lat, bez konieczności podziału urlopu na części. Jeżeli pracownik skorzysta z możliwości podziału urlopu zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o udzielenie urlopu na każdą część oddzielnie.

Wykorzystanie 4 kolejnych części urlopu wychowawczego w okresie krótszym niż 3 lata skutkuje niemożnością skorzystania z pozostałego okresu urlopu wychowawczego.

Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Zaś w sytuacji sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, pracownik może skorzystać z dodatkowych 3 lat urlopu, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zobacz również serwis: Urlop wychowawczy

W przypadku kiedy pracownik jest zatrudniony na czas określony urlop wychowawczy przysługuję przez okres trwania umowy.

Należy również pamiętać, że urlop wychowawczy jest udzielany na wniosek pracownika, który należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, a w przypadku nie zachowania terminu urlop zostanie udzielony nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Rodzice dziecka lub opiekunowie prawni mogą jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego, ale tylko przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 21 poz. 94)

Redakcja poleca

REKLAMA