W jakich sytuacjach zastosowanie znajdują przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej?

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ma zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej.
/ 18.10.2017 16:02

Przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie do dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Wyłączeniu podlega m.in. sprzedaż energii, gazu, wody, czyli towarów, które nie są rzeczami ruchomymi (chyba, że są sprzedawane w określonej ilości).

Do sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów: o rękojmi za wady, zarówno prawne jak i fizyczne, gwarancji- unormowanych w Kodeksie cywilnym.

Przepisy ustawy o sprzedaży konsumenckiej mają zastosowanie ponadto do: umowy dostawy, jeżeli umowa ta jest zawierana w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy a odbiorcą jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, umowy o dzieło zawartej w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, umowy sprzedaży rzeczy ruchomej zawartej przez komisanta z osobą fizyczną, która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.