Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa na czas wykonania określonej pracy precyzuje czas wygaśnięcia umowy jako czas wykonania zadania, dokładnie określonego w umowie.
/ 02.11.2007 23:32
Umowa na czas wykonania określonej pracy precyzuje czas wygaśnięcia umowy jako czas wykonania zadania, dokładnie określonego w umowie.

Jest to więc rodzaj terminowej umowy o prace, której czas trwania wyznacza okres niezbędny do wykonania czynności, do których pracownika zatrudniono. Umowa na czas wykonania określonej pracy wygasa z momentem wykonania pracy w niej określonej.
Może być także rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia:
  • z winy pracownika
  • bez winy pracownika
  • z winy pracodawcy

Umowa na czas wykonywania określonej pracy nie może być rozwiązana w drodze wypowiedzenia chyba, że zakład jest w stanie upadłości lub likwidacji oraz z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Osobie zatrudnionej na umowie na czas wykonania określonej pracy przysługują uprawnienia takie same, jak pozostałym pracownikom, np. prawo do urlopu, a przepracowany czas wlicza się im do stażu pracy.

Taki rodzaj umowy często pojawia się w sytuacjach, gdy w momencie zawierania umowy trudno jednoznacznie wyznaczyć czas, w którym pracownik będzie wykonywał na rzecz pracodawcy umówioną pracę