Rozliczanie PIT-u fot. FotoEdi

Ulgi podatkowe w PIT 2014

Wypełniając PIT za 2014 r. warto pamiętać o ulgach. Dzięki nim może się okazać, że mamy nadpłatę podatku. Sprawdź, komu i w jakiej wysokości przysługują odliczenia.
Alicja Hass / 18.04.2015 05:00
Rozliczanie PIT-u fot. FotoEdi

Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego. Lepiej jednak to zrobić jak najszybciej, zwłaszcza, jeśli korzystamy z odliczeń. Przypominamy, kto i na jakich zasadach może uwzględnić ulgi.

Odliczenia od dochodu


Ulga na internet
Odliczenie, przez następujące po sobie 2 lata, przysługuje, jeśli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystałaś z tej ulgi. Odliczasz wydatki faktycznie poniesione na korzystanie z internetu, maksymalnie 760 zł rocznie. Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć dokumenty potwierdzające te wydatki, zawierające m.in.: dane identyfikujące cię jako kupującego usługę, dane operatora, rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty.

Darowizny
Możesz odliczyć darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa. Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w wypadku oddanej krwi zaświadczenia ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub jej składników. Odliczasz:
 • do wysokości 6 proc. dochodu, gdy przekazałaś darowiznę na cele pożytku publicznego, realizowane np. przez fundację, stowarzyszenie lub na cele kultu religijnego;
 • 130 zł za litr krwi lub jej składników – jeżeli honorowo (bezpłatnie) oddałaś krew. Łączna wartość wymienionych darowizn nie może przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu;
 • do wysokości 100 proc. dochodu – na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych np. na hospicjum, (uprawnionych na podstawie odrębnych ustaw).
   
Ulga rehabilitacyjna
Przysługuje osobom mającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz tym, które mają takie osoby na utrzymaniu bez względu na ich dochód. Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie mógł przekraczać 9120 zł w 2014 roku. Odliczasz:
 • bez limitu – wydatki m.in.: na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, adaptację mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • maksymalnie do 2280 zł rocznie – m.in. na: używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej do przejazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • różnicę między faktycznie poniesionymi w danym miesiącu wydatkami na leki a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna te leki przyjmować. Musisz mieć potwierdzenie tych wydatków, np. faktury z apteki.

Ulga na dodatkowe oszczędzanie na emeryturę
Możesz z niej skorzystać, gdy oszczędzasz na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Odliczasz 4 proc. swojego wynagrodzenia, a dokładnie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne. W 2014 r. limit wpłat na IKZE wynosił 4495,20 zł i maksymalnie tyle możesz odliczyć od swojego dochodu.

Odliczenia od podatku


Ulga prorodzinna
Mogą z niej korzystać rodzice, opiekunowie prawni oraz rodziny zastępcze, składający roczne zeznanie PIT-36 lub PIT-37. W zależności od liczby dzieci zmienia się także kwota maksymalnego zwrotu podatku. Odliczasz:
 • na jedno dziecko – 1112,04 zł
 • na dwoje dzieci – 2224,08 zł
 • na troje dzieci– 4224,12 zł
 • na czworo dzieci – 6924,12 zł
 • za każde następne dziecko przysługuje dodatkowy zwrot w wysokości 2700 zł.
Ulga przysługuje na dzieci małoletnie (do 18 roku życia) oraz na pełnoletnie (do 25 roku życia), o ile uczą się lub studiują i w roku podatkowym nie uzyskały dochodu przekraczającego 3089 zł (do dochodu nie jest wliczana renta rodzinna).

Uwaga! Osoby wychowujące jedno dziecko obowiązuje limit dochodu. W tym przypadku odliczenie przysługuje pod warunkiem, że roczne dochody rodzica niebędącego w związku małżeńskim nie przekroczyły 56 tys. zł. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim limit dotyczy łącznych dochodów małżonków i wynosi 112 tys. zł. Taki sam limit (czyli 112 tys. zł) dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. 

Warto wiedzieć. Rodziny wielodzietne, które rozliczą się elektronicznie, szybciej otrzymają zwrot podatku (w ciągu 30 dni).


Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)