Ulgi podatkowe fot. Fotolia

Ulgi podatkowe 2013

PIT musisz złożyć do 30 kwietnia. Warto jednak rozliczyć się wcześniej, bo wtedy szybciej dostaniesz zwrot ewentualnej nadpłaty podatku.
/ 27.03.2013 22:41
Ulgi podatkowe fot. Fotolia
Zeznanie podatkowe możesz wypełnić tradycyjnie na papierze (formularze są dostępne w każdym urzędzie skarbowym, a także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl w zakładce Baza wiedzy). My jednak polecamy wypełnienie PIT-u przez internet. Oszczędzisz czas, a przy tym będziesz pewna, że nie popełniłaś błędu (bo system je podkreśla). Możesz to zrobić w dwojaki sposób:
 • za pomocą aktywnego formularza dostępnego na stronie www.e-Deklaracje.gov.pl. Przed jego wypełnieniem musisz pobrać i zainstalować wtyczkę (plug-in) wersja 3.0.0 lub
 • aplikacji desktopowej e-deklaracje (dostępna na stronie www.e-Deklaracje.gov.pl, zakładka „Do pobrania”).
Po wysłaniu zeznania, jeśli system uzna, że jest ono wypełnione prawidłowo, wyświetli numer referencyjny. Umożliwi on pobranie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Tylko ono jest ważnym dla urzędu skarbowego potwierdzeniem, że złożyłaś rozliczenie. Dlatego warto je zachować (np. w postaci wydruku). Wypełniając zeznanie, nie zapomnij uwzględnić przysługujących ci ulg. Poniżej przypominamy, kto i jaką kwotę może jeszcze odliczyć.

Ulga za internet


Masz prawo ją odliczyć, jeśli korzystasz z internetu. Nie ma znaczenia miejsce, w którym to robisz, i forma dostępu (stałe łącze czy bezprzewodowe). Odliczasz faktycznie poniesione koszty, ale nie więcej niż 760 zł. Małżonkom przysługuje podwójny limit odliczenia (maksymalnie 1520 zł) pod warunkiem, że imienna faktura jest wystawiona na nich oboje. Aby skorzystać z odliczenia, musisz posiadać dokumenty, które potwierdzą wydatki, zawierające m.in.: dane identyfikujące cię jako kupującego usługę, dane operatora, rodzaj zakupionej usługi, kwotę zapłaty.
Ulgę odliczasz od dochodu.

Ulga na oszczędzanie w IKZE


Możesz skorzystać z tej ulgi, jeśli w ubiegłym roku zaczęłaś oszczędzać na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Masz prawo odliczyć kwotę stanowiącą 4 proc. twojego ubiegłorocznego dochodu, od którego została naliczona składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (ale nie więcej niż 4030,80 zł. Aby skorzystać z ulgi, musisz mieć podpisaną umowę z jedną z instytucji oferujących IKZE i dowód wpłaty na konto do 31 grudnia 2012 roku. Ulgę odliczasz od dochodu.

Darowizny


Masz prawo odliczyć kwotę darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego czy religijne. Ta ulga obejmuje też honorowych dawców krwi. Ile możesz odliczyć?
 • Faktycznie poniesione wydatki, ale nie więcej niż 6 proc. twojego rocznego dochodu – jeśli pieniądze przekazałaś na fundację, stowarzyszenie.
 • Pełną kwotę przekazanej darowizny – gdy wspomogłaś kościelną działalność charytatywną. Warunkiem odliczenia ulgi jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W wypadku darowizny rzeczowej – dokument, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, i wartość darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.
 • 130 zł za litr krwi – jeżeli jesteś honorowym krwiodawcą. Do odliczenia potrzebujesz zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi i jej składników ze stacji krwiodawstwa oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu krwi.
Ulgę odliczasz od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna


Mogą z niej skorzystać osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a także ci, którzy takie osoby mają na utrzymaniu. Warunek: dochód osoby niepełnosprawnej nie mógł przekraczać 9120 zł w 2012 roku.

Można odliczyć:
 • 2280 zł rocznie za opłacenie przewodnika osoby niewidomej I lub II grupy i osoby z niepełnosprawnością ruchową zaliczonej do I grupy,
 • 2280 zł rocznie za utrzymanie psa asystującego przez osobę niewidomą i niedowidzącą I lub II grupy oraz osobę z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczoną do I grupy,
 • 2280 zł za używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej, jeśli dotyczy to przejazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • nadwyżkę ponad 100 zł miesięcznie przy zakupie leków, które zlecił lekarz specjalista,
 • bez limitu – wydatki na cele rehabilitacyjne i związane z ułatwieniem czynności życiowych. Na przykład na pokrycie kosztów zakupu sprzętu medycznego, remontu mieszkania pod kątem dostosowania go do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
Ulgę odliczasz od dochodu.

Ulga na dzieci


Masz prawo odliczyć 92,67 zł za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem (rocznie – 1112,04 zł na każde dziecko). Roczny limit odliczenia dotyczy obojga małżonków (opiekunów dziecka).

Ulga przysługuje na dziecko, które:
 • nie ukończyło 18 lat,
 • do 25 lat, jeśli się uczy lub studiuje (w kraju lub za granicą), a uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu nie przekroczyły kwoty 3089 zł,
 • bez względu na wiek – jeśli ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Ulgę odliczasz od podatku.

Ulgi odliczane w ramach praw nabytych

 • Oszczędzanie w kasie mieszkaniowej
Dotyczy osób, które przed 1.01.2002 r. nabyły prawo do odliczeń z tego tytułu i po tym dniu dokonują dalszych wpłat, ale tylko na tym samym rachunku i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Można odliczyć 30 proc. poniesionych wydatków, nie więcej niż 11 340 zł. Ulgę odliczasz od podatku.
 • Odsetkowa
Jeśli w latach 2002–2006 r. zaciągnęłaś kredyt hipoteczny i zakończyłaś inwestycję w 2012 r., odsetki od kredytu możesz odliczyć po raz pierwszy w zeznaniu składanym za ten rok, a odsetki zapłacone przed rokiem zakończenia inwestycji (jeżeli nie zostaną odliczone od dochodu za 2012 r.) możesz odliczyć również w następnym roku podatkowym. Zatem w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. masz prawo odliczyć od dochodu faktycznie zapłacone odsetki od tej części kredytu, który nie przekracza kwoty 325 990 zł. Ulgę odliczasz od dochodu.

1 procent podatku


W zeznaniu możesz wskazać jedną organizację pożytku publicznego (OPP), na rzecz której chcesz przekazać 1 proc. swojego podatku. Wykaz OPP prowadzi Minister Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl/bip/. W zeznaniu podatkowym podajesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego wybranej OPP oraz kwotę do przekazania na jej rzecz, nie większą niż 1 proc. podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.