Jak wyjechać do sanatorium z ZUS fot. Fotolia

Sanatorium z ZUS - jak dostać pieniądze

Do sanatorium możesz wyjechać nie tylko z NFZ, ale także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest szybciej i taniej!
Alicja Hass / 27.02.2015 05:04
Jak wyjechać do sanatorium z ZUS fot. Fotolia
Na leczenie uzdrowiskowe możesz być skierowana w ramach tzw. prewencji rentowej przez ZUS. Na skierowanie poczekasz krótko – od 3 do 8 tygodni. I na dodatek wyjazd jest bezpłatny.

Kto może wyjechać do sanatorium z ZUS?

Osoby cierpiące z powodu choroby, która im utrudnia pracę albo te, którym schorzenie jeszcze w pracy nie przeszkadza, ale nieleczone może w przyszłości uniemożliwić jej wykonywanie. Na wyjazd w ramach prewencji rentowej mogą liczyć przede wszystkim:
  • pracujący, którym grozi całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, a więc pójście na rentę,
  • renciści pobierający rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby przebywające na zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym.
Uwaga! Jeśli masz stałą rentę, do sanatorium z ZUS nie pojedziesz.

Jak to załatwić?

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że są ku temu podstawy. We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:
  • imię i nazwisko pacjenta
  • PESEL
  • adres zamieszkania i numer telefonu
  • rozpoznanie medyczne w języku polskim
  • opinia, czy po takiej rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie na powrót do pracy
Uwaga! Sama możesz dostarczyć lekarzowi wniosek. Jego wzór znajdziesz w internecie na stronie: www.zus.pl/rehabilitacja.

Wypełniony wniosek należy złożyć w najbliższej placówce ZUS. Jeżeli masz dokumentację medyczną, dołącz jej kopię.

Dodatkowe badania

Po złożeniu wniosku dostaniesz wezwanie na badanie przez lekarza orzecznika. Oceni on szanse na twój powrót do pracy po rehabilitacji i wtedy wyda ci skierowanie. Czasem można je dostać w trybie zaocznym, bez badania przez orzecznika. Ma to miejsce wówczas, gdy posiadana przez ciebie dokumentacja medyczna wystarcza do wydania orzeczenia o potrzebie wyjazdu.

Warto wiedzieć. Rehabilitacja może być prowadzona w systemie stacjonarnym, najbliżej miejsca zamieszkania, lub ambulatoryjnym – tam gdzie mieszkasz. Na tę pierwszą mogą liczyć osoby cierpiące na choroby: narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego, psychosomatyczne oraz onkologiczne (np. po operacji piersi). Rehabilitacja ambulatoryjna jest przewidziana dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i krążenia.

Ile to kosztuje?

Nic, przynajmniej ciebie. Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Zwraca on też koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem. Ale tylko do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej. Jeżeli np. pojedziesz do sanatorium InterCity, dostaniesz zwrot ceny biletu 2. klasą w pociągu pospiesznym.

Jak długo trwa leczenie?

Pobyt w ośrodku trwa 24 dni i może być skrócony lub wydłużony. Masz prawo starać się także o kolejny wyjazd (o jego celowości zdecyduje lekarz orzecznik ZUS).

Warto wiedzieć. Na pobyt w sanatorium z ZUS przysługuje zwolnienie lekarskie, płatne w wysokości 80 proc. podstawy zasiłku chorobowego.

Przeczytaj również: