Pozew o alimenty fot. Fotolia

Pozew o alimenty dla rodzica - jak napisać

Nie wiesz, jak napisać pozew o alimenty dla Twojego dziecka? Przeczytaj nasz artykuł!
/ 19.07.2013 15:32
Pozew o alimenty fot. Fotolia
Obowiązek alimentacyjny dotyczy m.in. rodziców i dziadków, czyli wstępnych, oraz dzieci i wnuków, czyli zstępnych. Nie tylko rodzice mają obowiązek dostarczać środków do utrzymania dzieciom, ale w pewnych przypadkach taka powinność ciąży również na dzieciach względem rodziców.

Prawo do świadczeń alimentacyjnych ma tylko ten rodzic, który znajduje się w niedostatku. Pod tym pojęciem należy rozumieć sytuację, gdy nie ma on dostatecznych środków utrzymania, aby zaspokoić swoje uzasadnione potrzeby (opłacić świadczenia, kupić jedzenie, leki), i jednocześnie nie jest w stanie ich uzyskać, np. podejmując pracę, bo jest chory, stary czy niepełnosprawny.

Warto wiedzieć! Nie można domagać się alimentów od dziecka tylko dlatego, że ono dobrze zarabia.

Pozew o alimenty składa się w sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (rodzica) lub pozwanego (dziecka). Jeśli dzieci jest kilkoro i od każdego z nich rodzic domaga się pomocy finansowej, pozew powinien złożyć w sądzie, w którego okręgu sam mieszka. Razem z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa (czyli wypłatę świadczeń do czasu wydania orzeczenia). Składając ten dokument, nie ponosisz żadnych opłat. Natomiast za wspomniany wniosek trzeba zapłacić 40 zł.

Warto wiedzieć. Jeśli rodzic sam nie wystąpi o alimenty, może to zrobić w jego imieniu organizacja, która pomaga rodzinie, prokurator lub gmina.

Co powinien zawierać pozew o alimenty?

  • Dane powódki i pozwanego - tu należy podać dane swoje oraz osoby, przeciwko której występujesz do sądu.
  • Wartość przedmiotu sporu - wpisujesz kwotę równą rocznej sumie alimentów, o jakie występujesz.
  • Treść pozwu - napisz, czego się domagasz. Podaj, jakiej miesięcznej kwoty alimentów żądasz i jaki ma być sposób płatności (np. do 10 dnia każdego miesiąca).
  • Nazwa sądu - pod datą wpisz adres sądu rejonowego. Może być to sąd właściwy dla twoje miejsca zamieszkania lub miejsca zamieszkania pozwanego.
  • Uzasadnienie - opisz dokładnie, swoją sytuację. Wyjaśnij, dlaczego zdecydowałaś się wystąpić o alimenty od dziecka.
  • Załączniki - wymień wszystkie dokumenty, które dołączasz do pozwu i jego odpisu.
  • Twój podpis - na końcu pisma podpisz się odręcznie imieniem i nazwiskiem, bo bez tego sąd nie przyjmie pozwu.

Zobacz wzór pozwu o alimenty!


Wzór pozwu o alimenty:


Powódka: Białystok, dn. 25.04.2013 r.                                                    Sąd Rejonowy
Barbara Kowalska,                                                                                   V Wydział Rodzinny i Nieletnich
15-249 Białystok,                                                                                     ul. Mickiewicza 103
ul. Gdańska 4 m. 11                                                                                  15-950 Białystok

Pozwany:
Piotr Kowalski
15-044 Białystok,
ul. Piasta 20 m. 1

Wartość przedmiotu sporu: 6000 zł

Pozew o alimenty

Wnoszę o:
1. Zasądzenie od pozwanego Piotra Kowalskiego na moją rzecz 500 zł (słownie pięćset złotych) miesięcznie tytułem alimentów, poczynając od 1 maja 2013 r. płatnych do 5 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki.
2. Wydanie wyroku zaocznego w wypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę.
3. Zasądzenie na rzecz powódki od pozwanej kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Barbara Kowalska jest matką Piotra Kowalskiego.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Powódka otrzymuje rentę w wysokości 780 zł. Jest to jej jedyne źródło utrzymania – z powodu złego stanu zdrowia nie może podjąć pracy dodatkowej
Dowód: decyzja ZUS, odcinek renty, zaświadczenie lekarskie.

Z uwagi na stan zdrowia powódka wymaga stałych zabiegów rehabilitacyjnych, za które ponosi częściową odpłatność. Miesięcznie jest to koszt ok. 300 zł. Powódka mieszka sama i musi ponosić wydatki związane
z utrzymaniem mieszkania (czynsz, opłaty za media). Otrzymywana renta nie wystarcza na ich pokrycie.
Dowód:
  • zaświadczenie z gabinetu rehabilitacyjnego,
  • zaświadczenie o wydatkach mieszkaniowych.
Pozwany Piotr Kowalski pracuje w firmie doradczej. Z tego, co wiadomo powódce, jego sytuacja materialna jest dobra.
Dowód: Przesłuchanie stron.

W tym stanie rzeczy powództwo jest uzasadnione.
Twój podpis

Załączniki:
1. Odpis skrócony aktu urodzenia pozwanego;
2. Decyzja ZUS;
3. Zaświadczenie z gabinetu rehabilitacyjnego;
4. Odpis pozwu i załączników