Odpowiedzialność za jazdę w stanie nietrzeźwości

Walka z pijanymi kierowcami sięgnęła obecnie zenitu. Mamy w tym względzie najsurowsze prawo. Statystyki wskazują jednak, że pomimo tak zaostrzonego prawa liczba pijanych kierowców nie spadła lawinowo.
/ 09.05.2007 10:11
Walka z pijanymi kierowcami sięgnęła obecnie zenitu. Mamy w tym względzie najsurowsze prawo. Statystyki wskazują jednak, że pomimo tak zaostrzonego prawa liczba pijanych kierowców nie spadła lawinowo. Problem leży bowiem w mentalności ludzi. Nawet jeśli sądzisz, że ten problem Cię nie dotyczy – warto znać rygory odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

prowadzenie samochodu po wypiciu alkoholuSTAN PO SPOŻYCIU ALKOHOLU


Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu.

Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.
Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

STAN NIETRZEŹWOŚCI


Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
- zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wprowadzenie do definicji stanu nietrzeźwości zwrotu prowadzi do odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdu spożywali alkohol, który nie zdążył jeszcze w całości przeniknąć do krwiobiegu. Słowa "prowadzi do" pozwalają na przyjęcie, że sprawca był w stanie nietrzeźwości, jeśli spożył taką ilość alkoholu, który po pełnej absorpcji spowoduje przekroczenie progu nietrzeźwości.

kara za prowadzenie nietrzeźwymZ punktu widzenia prawa całkowicie nieistotny jest wpływ jaki alkohol wywarł na organizm ludzki.
Są trzy podstawowe metody badania stanu nietrzeźwości:
- badanie wydychanego powietrza
- badanie krwi
- badanie moczu

Z uwagi na dokładność wyniku najbardziej miarodajne jest badanie krwi.
Krew do badania pobiera się w ilości około 5 cm3 przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku. Krew może pobrać tylko lekarz lub inny pracownik medyczny.

Sposób badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą alkotestu określa Zarządzenie nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu:
- w przypadku uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3 (przy badaniu urządzeniem działającym na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu w większość obecnie stosowanych ręcznych alkotestów) dokonuje się drugiego badania w odstępie 15 minut.
- badanie nie powinno być prowadzone przed upływem 15 minut od zakończenia palenia tytoniu lub spożywania alkoholu.
- weryfikacji badania na urządzeniu stacjonarnym lub za pomocą badania krwi należy dokonać jeśli badany uczestniczył w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni, zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub jeśli wynikami dwóch badań są znaczne rozbieżności.

Podstawę odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi art. 178a kk.
Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Należy podkreślić, że odpowiedzialność za ten czyn może ponosić nie tylko osoba kierująca pojazdem, ale również współsprawca, podżegacz lub pomocnik. Pasażer lub każda inna osoba zachęcając lub godząc się na picie wódki przez kierowcę a następnie dopuszczając go do prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo w formie podżegania lub pomocnictwa do art. 178a.

Przestępstwo opisane w § 1 może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów. Nie musi więc to być droga publiczna.

Kara

nietrzeźwy kierowcaZa prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10. Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek w którym są zabici lub ranni sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa.

Prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszaj się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środków karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.

Okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Czy jest możliwe ubieganie się o skrócenie zakazu?

Nie. Środka karnego orzeczonego za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie można skrócić.