null fot. null

Kto zapłaci mniejszy podatek

Roczny podatek dochodowy może być niższy, jeśli wykorzystamy wszystkie przysługujące nam ulgi i przywileje. W naszym miniporadniku podatkowym przypominamy, kto może z nich skorzystać, rozliczając swoje dochody za 2010 rok.
/ 20.05.2019 14:11
null fot. null

Dbając o to, by nasze obciążenia podatkowe były jak najmniejsze, gromadźmy wszystkie potrzebne dokumenty i rachunki, by urząd skarbowy nie mógł zakwestionować naszych rozliczeń.

ROZLICZENIE WSPÓLNE Z MAŁŻONKIEM

Aby skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia, małżonkowie muszą spełniać jednocześnie trzy warunki: muszą mieszkać w Polsce, pozostawać w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej przez cały rok podatkowy. Wniosek o wspólne zeznanie może też złożyć wdowiec (wdowa), którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo przed złożeniem zeznania podatkowego.

Wspólnego zeznania nie mogą złożyć małżonkowie, z których przynajmniej jedno jest przedsiębiorcą płacącym podatki wg stawki liniowej lub ryczałtem (z wyjątkiem ryczałtu od najmu) bądź kartą podatkową. Uwaga! Nawet zawieszenie działania firmy, zdaniem urzędu skarbowego, nie sprawi, że będzie się można rozliczyć wspólnie.

SAMOTNI RODZICE

Niższy podatek mogą zapłacić osoby samotnie wychowujące dzieci i ich opiekunowie prawni, a także małżonkowie nie rozwiedzeni, jeśli jedno z nich zostało pozbawione praw rodzicielskich lub przebywa w więzieniu. Wspólne rozliczenie nie przysługuje konkubentom wychowującym dziecko, bo organy podatkowe uważają, że osoba żyjąca w wolnym związku nie jest osobą samotną. Konkubenci omijają więc czasem prawo i jedno z nich rozlicza się jako osoba samotna wychowująca dziecko.

Inaczej niż przy rozliczaniu z małżonkiem, rozliczenie z dzieckiem nie wymaga bycia samotnym rodzicem przez cały rok podatkowy. Można to zrobić nawet wtedy, gdy rodzic formalnie jest sam z dzieckiem nawet przez jeden dzień roku.

Ustawa precyzuje, że można się wspólnie rozliczyć z:

dziećmi małoletnimi, czyli do ukończenia przez nie 18 lat;

uczącymi się do ukończenia 25 lat, pod warunkiem że nie uzyskują dochodów przekraczających rocznie 3089 zł (nie wlicza się tutaj renty rodzinnej);

dziećmi bez względu na wiek, otrzymującymi zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Wspólnego zeznania z dzieckiem nie może złożyć osoba płacąca podatki wg stawki liniowej, ryczałtem (z wyjątkiem ryczałtu od najmu), kartą podatkową. Nie można tego zrobić, gdy pełnoletnie dziecko uczy się w systemie edukacji pozaszkolnej, np. w placówce kształcenia ustawicznego.

RODZINY Z DZIEĆMI

Ulga polega na możliwości odliczenia od podatku kwoty wskazanej w przepisach (maksymalnie 1112,04 zł na każde dziecko). Przysługuje rodzicom na każde dziecko własne lub przysposobione, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (jeżeli dziecko z nimi mieszka). Dzieci, na które przysługuje ta ulga, ustawa definiuje tak, jak w przypadku wspólnego rozliczania z dzieckiem samotnie wychowywanym. Ulga liczona jest proporcjonalnie do liczby przeżytych miesięcy w danym roku podatkowym. Z tej ulgi nie mogą skorzystać:

- płacący podatki wg stawki liniowej, ryczałtem (wyjątek: ryczałt z najmu), kartą podatkową;

- płacący podatki o niższej wysokości niż wynosi ulga;

- osoby pozbawione władzy rodzicielskiej;

- opiekunowie prawni nie mieszkający z dzieckiem;

- rodzice, których dorosłe dzieci przerwały naukę lub zawarły związek małżeński, zarobiły powyżej limitu (3089 zł) bądź same są przedsiębiorcami.

Małżonkowie korzystający z ulgi na dzieci nie tracą prawa do wspólnego opodatkowania się. Tak samo jak osoby samotnie wychowujące dzieci i wykorzystujące ulgę nie tracą prawa do rozliczenia się wspólnie z nimi. Uwaga! Obojgu rodzicom przysługuje tylko jedna ulga na dziecko, nie może jej więc odliczyć w całości każde z małżonków. Można ją za to w dowolny sposób podzielić między małżonków.

UŻYTKOWNICY INTERNETU

Każdy korzystający w domu z internetu może odliczyć od podatku koszty jego użytkowania, nawet jeżeli jest to kilku domowników mieszkających pod jednym dachem. Warunkiem odliczenia jest posiadanie faktury na własne nazwisko. Gdy w ramach pakietu płacimy łącznie za telefon, telewizję i internet, to na fakturze musi być wyszczególnione, ile konkretnie kosztuje internet. Inaczej organy podatkowe nie uwzględnią odliczenia. Ulga nie dotyczy kosztów zainstalowania internetu. Jeżeli dwie osoby w domu korzystają z internetu i obie chcą skorzystać z ulgi, to najlepiej byłoby, aby płaciły za internet wymiennie. Zdarzało się bowiem, że fiksus kwestionował odliczenia, jeżeli płatnikiem był tylko jeden z domowników.

Uwaga! Osoby, które mieszkają w dwóch miejscach (np. latem w domu letniskowym) i w obu płacą za internet, mogą odliczyć koszty tylko jednego łącza.

NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację oraz ułatwienia codziennego życia. Dzięki temu można np. adaptować mieszkanie i samochód na potrzeby niepełnosprawnego, kupić sprzęt, leki przydatne w rehabilitacji, opłacić turnusy rehabilitacyjne i leczenie w uzdrowisku, kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych, opiekę pielęgniarską w domu itp.

Istnieją 2 rodzaje odliczeń: limitowane kwotowo lub nielimitowane (ile wydałeś, tyle odliczysz). Wydatki ograniczone kwotowo nie mogą przekraczać limitu 2280 zł za każdy rodzaj, ale ich poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:

opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu i I grupą inwalidztwa;

utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika;

wydatki na samochód osobowy stanowiący własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Prawo do ulgi mają również ci, na których utrzymaniu w roku podatkowym są osoby niepełnosprawne (o ile ich dochody nie przekraczają kwoty 9120 zł).