Indywidualne Konta Emerytalne

Od niedawna możemy zapewnić sobie wyższą emeryturę, lokując oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Warto je założyć choćby z tego względu, że zyski, jakie uzyskamy, nie będą opodatkowane.
/ 20.05.2019 13:45

Takie konta funkcjonują w ramach trzeciego (dobrowolnego) filaru ubezpieczeń emerytalnych. Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) może założyć osoba pełnoletnia oraz niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i uzyskuje dochód z tytułu umowy o pracę. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Zakładając IKE, musimy złożyć oświadczenie, że nie gromadzimy oszczędności na Indywidualnych Kontach Emerytalnych w innym miejscu.

Z kim można zawrzeć umowę?

W grę wchodzi kilka instytucji finansowych:

-Bank. Zakładamy w banku rachunek oszczędnościowy lub lokatę. Pamiętajmy, że konta bankowe nie gwarantują wysokich zysków. Jeżeli więc zdecydujemy się na IKE w banku, powinniśmy sprawdzić, jak bank ustala jego oprocentowanie. Najlepiej, aby było ono uzależnione od stóp rynkowych, gdyż ustalane przez sam bank zwykle jest mało korzystne i może ulegać zmianom.

-Biuro maklerskie. W wybranym biurze zakładamy IKE, decydując, w jakie papiery wartościowe (akcje i/lub obligacje/bony skarbowe) chcemy inwestować. W tym przypadku powinniśmy znać się choć trochę na inwestycjach finansowych. Musimy też zbadać, jakie opłaty za prowadzenie IKE będziemy ponosili - zbyt wysokie mogą przewyższyć zysk płynący z tego, że w ramach IKE nie płacimy 19 proc. podatku od wypracowanych zysków (tzw. podatku Belki).

-Towarzystwo ubezpieczeniowe. W wybranym towarzystwie podpisujemy polisę na życie i zakładamy IKE, co oznacza ulokowanie pieniądze w którymś z funduszy inwestycyjnych (np. agresywnego inwestowania, rynku pieniężnego, papierów dłużnych itd.). Przyjrzyjmy się w takim wypadku, jak wysoka jest suma ubezpieczenia na życie. Często jest tak mała, że musimy się dodatkowo ubezpieczyć na życie i zdrowie. Wtedy takie ulokowanie IKE traci na wartości.

-Fundusz inwestycyjny. Wybieramy Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz decydujemy, w jakie fundusze inwestycyjne (np. zrównoważone, agresywnego inwestowania, rynku pieniężnego, papierów dłużnych) chcemy inwestować. Osoby młode powinny raczej wybrać fundusze z jak najwyższym udziałem akcji (np. agresywnego inwestowania), które przynoszą największe zyski - lokując pieniądze na długi czas, młodzi ludzie mogą zaryzykować tymczasowe straty zysku na rzecz wyższych uzyskanych w dłuższej perspektywie. Osoby starsze powinny raczej inwestować w obligacje - zyski są mniejsze, ale bezpieczniejsze.

Ulokowanie pieniędzy w funduszach inwestycyjnych jest korzystne. Trzeba jednak dokładnie sprawdzić, jak wysokie są opłaty za zarządzanie naszym IKE (aby nie przekroczyły zysku wynikającego z braku tzw. podatku Belki).

Ile można wpłacić

Wpłaty na IKE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. Limit ustalony na 2004 r. wynosił 3435 zł. Co roku górny limit wpłat na IKE będzie osobno ustalany. Jeżeli wpłacimy sumę wyższą, niż przewiduje limit, instytucja finansowa, która prowadzi IKE, ma obowiązek jej zwrotu lub przekazania na inny rachunek. Nie jest możliwe uzupełnianie w przyszłości wpłat niższych, niż przewidywał limit. Pierwsza minimalna wpłata musi wynosić 100 zł, a minimalna wysokość każdej kolejnej - 50 zł. Oczywiście można dokonywać wpłat wyższych. W początkowych 10 miesiącach od zawarcia umowy należy dokonać łącznych wpłat w wysokości min. 500 zł. Potem można dokonywać wpłat w dowolnej wysokości.

Co robić z oszczędnościami

Jest kilka możliwości wypłaty oszczędności, jednak w każdym przypadku musimy podjąć całą zgromadzoną sumę.

1. Możemy wypłacić pieniądze zgromadzone na IKE, kiedy ukończymy 60 lat lub będziemy mieli uprawnienia emerytalne i ukończone 55 lat. Możemy to zrobić, o ile płaciliśmy na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat (okres ten został skrócony do 3 lat dla osób urodzonych przed 31 grudnia 1945 r. i 4 lat dla urodzonych w 1946 r.). Jeżeli zlikwidujemy IKE, nie możemy ponownie go założyć. W razie śmierci posiadacza IKE wypłaty może dokonać osoba do tego uprawniona, wskazana w umowie.

2. Przekazujemy pieniądze innej instytucji finansowej prowadzącej IKE. Jeżeli robimy to po roku od wpłaty pierwszej składki, nie poniesiemy kosztów, jeżeli wcześniej - instytucja, z której usług rezygnujemy, naliczy nam opłatę.

3. Możemy dokonać wypłaty transferowej i przenieść zgromadzone środki do innego programu emerytalnego.

4. Możemy, ale za opłatą, wycofać zgromadzone pieniądze przed umówionym terminem.

IKE - jakie ma zalety a jakie wady

zalety

- Nie zapłacimy 19-proc. podatku od wypracowanych zysków. Można zatem potraktować IKE jako nieopodatkowaną średnioterminową lokatę.

- Nie musimy wpłacać regularnie stałych, z góry określonych kwot: to my ustalamy terminy i wysokość dokonywanych wpłat.

- Możemy też w każdej chwili zmienić sposób lokowania pieniędzy.

- Przystąpienie do IKE nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

wady

- Aby wypłacić wszystkie pieniądze i na tym nie stracić, musimy czekać aż do emerytury (wcześniej nasze zyski zostaną oprocentowane).

- Dla osób lepiej sytuowanych limit wpłat wolnych od podatku jest zbyt niski.

- Możemy założyć tylko jedno Indywidualne Konto Emerytalne.