Czy wiesz w jaki sposób ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne (dłużnicy), które stały się niewypłacalne bez swojej winy, wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Upadłość można ogłosić raz na 10 lat, a procedura ta przedstawia się następująco:
/ 13.10.2017 10:48

Niewypłacalna osoba składa wniosek o upadłość w sądzie.

Sąd likwiduje majątek dłużnika.

Sąd orzeka o planie spłat pozostałych długów w okresie do 5 lat.

Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości wydzielona będzie dla dłużnika kwota na wynajem mieszkania przez okres około jednego roku. Po 5 latach (maksymalnie 7) pozostałe nieuregulowane długi są umarzane. Jeżeli dłużnik nie będzie dobrowolnie spłacał swoich zobowiązań zgodnie z planem lub zaciągnie kolejne zobowiązania, albo nie będzie współpracować z organami prowadzącymi postępowanie, zostanie ono umorzone. Tym samym swoje należności będzie musiał regulować na ogólnych zasadach.

Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, dłużnik będzie zobowiązany do składania corocznego sprawozdania z wykonania planu spłat oraz osiągniętych przychodów (istnieje możliwość modyfikacji planu spłaty w razie wystąpienia czasowej przeszkody w ich uiszczaniu przez dłużnika). W takim przypadku sąd, po wysłuchaniu wierzycieli, będzie mógł przedłużyć okres spłaty, ale nie więcej niż o dwa lata.