Czy wiesz na czym polega odwołanie darowizny?

Darowizna stanowi umową nazwaną uregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego. Ma ona na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanego z jednoczesnym uszczupleniem majątku darczyńcy.
/ 21.11.2017 08:52

Stronami umowy darowizny są darczyńca, który zobowiązuje się do dokonania przysporzenia oraz obdarowany, na rzecz którego jest ono dokonywane. W przypadku tej umowy po każdej ze stron możemy mieć do czynienia z co najmniej jedną osobą, co wskazuje na możliwość wystąpienia wielopodmiotowości.

Darowiznę cechuje brak odpłatności świadczenia, a dla oświadczenia w przedmiocie jej dokonania wymagana jest forma aktu notarialnego zastrzeżona pod rygorem nieważności.

Darowizna mimo sformalizowanej formy może być odwołana. Będzie to możliwe na skutek zajścia przesłanki rażąco niewdzięcznego zachowania obdarowanego w stosunku do darczyńcy. Od strony prawnej patrząc do darowizny mogą być wówczas zastosowane regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia.

Warto jednak zauważyć, iż dla odwołania również przewidziana jest określona forma (forma pisemna), a także warunek braku wystąpienia przesłanki przebaczenia obdarowanemu. Nie jest również możliwe odwołanie, gdy darowizna następuje zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku darowizny ustawodawca wprowadził również rozwiązanie polegające na obowiązku dostarczenia przez obdarowanego darczyńcy środków do życia jeżeli ten popadnie w niedostatek.