Czy wiesz na czym polega niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową?

Niezgodność towaru z umową obejmuje nie tylko wady produktu. Należy zaznaczyć, iż nie stanowi niezgodności z umową wada, która została w umowie przewidziana, lub która jest zwykłą właściwością danego towaru:
/ 18.10.2017 15:57

Towar jest niezgodny z umową, gdy nie posiada właściwości w niej określonych, nawet jeżeli brak zgodności nie ma znaczenia dla wartości czy użyteczności towaru.

Towar uważany jest za niezgodny z umową również w sytuacji jego nieprawidłowego zmontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

W celu ułatwienia stwierdzenia, czy towar jest zgodny z umową ustawodawca sformułował domniemania tak jak: - towar uważa się za zgodny z umową, jeżeli odpowiada on podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a jednocześnie towar nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru, - towar uważa się za zgodny z umową, jeżeli nadaje się on do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, a przy tym właściwości towaru odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.