Czy wiesz jakie czynności wymagają zgody Twojego małżonka?

W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej niektóre czynności dla swej ważności wymagają zgody współmałżonka, sprawdź zatem do których przedmiotowa zgoda jest wymagana!
/ 26.10.2017 13:24

Musisz uzyskać zgodę małżonka, jeżeli chcesz zbyć, obciążyć, lub odpłatnie nabyć nieruchomość lub użytkowanie wieczyste;

Podobnie rzecz się ma jeżeli chcesz dokonać czynności, która z kolei prowadzi do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

Zgodę Twój małżonek musi wyrazić także na czynności prawne prowadzące do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

Jeżeli chcesz dokonać darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych, także musisz w tej kwestii uzyskać zgodę małżonka;

Pamiętaj, że jeżeli zawarłeś umowę bez wymaganej zgody Twojego małżonka, nie jest ona automatycznie nieważna, gdyż może zostać potwierdzona przez Twojego małżonka i wtedy stanie się ważna. Warto pamiętać, że druga strona umowy może wyznaczyć Twojemu małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do jej potwierdzenia;

Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody Twojego małżonka jest nieważna;

Możesz złożyć wniosek do sadu o zezwolenie na sprzedaż nieruchomości wspólnej. Od wniosku pobiera się opłatę stałą w kwocie 40 zł.