Czy wiesz jak zawrzeć umowę majątkową z wyrównaniem dorobków?

Zasadniczą funkcją ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest ochrona tego z małżonków, który z powodu wykonywania obowiązków rodzinnych lub z innych przyczyn, np. stanu zdrowia, nie mógł pracować zarobkowo i powiększać swego majątku bądź jego możliwości były ograniczone. Zobacz jak zatem obliczyć przedmiotowy dorobek!
/ 26.10.2017 13:25

Dorobkiem każdego z was jako małżonków jest wzrost wartości Waszego majątku po zawarciu umowy majątkowej;

Przy obliczaniu Waszych dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej, a dolicza się wartość darowizn dokonanych przez jednego z Was z wyłączeniem darowizn na rzecz Waszych wspólnych zstępnych oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób. Dolicza się także wartość usług świadczonych osobiście przez jednego z Was na rzecz majątku drugiego, a także nakłady i wydatki na majątek jednego z Was z majątku drugiego;

Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia;

Po ustaniu rozdzielności majątkowej ten z Was, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa;

Gdy nie dojdziecie do porozumienia w kwestii sposobu lub wysokości wyrównania, rozstrzyga sąd, w postępowaniu wszczętym przez pozew któregoś z Was.