Czy wiesz jak załatwić spór ugodowo?

Mediacja, bo o niej tu mowa, jest instytucją, która ma stworzyć warunki do szybkiego i ugodowego załatwienia sprawy cywilnej. Zobacz jak funkcjonuje !
/ 23.10.2017 10:49

Poddanie się mediacji jest dobrowolne;

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego Was jako strony spory do mediacji;

Jeżeli chcesz poddać Wasz spór mediacji musisz złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji, który doręcza się mediatorowi z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu drugiej stronie;

We wniosku o przeprowadzenie mediacji musisz zawrzeć oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony oraz wymienienie załączników. Jeżeli zawarliście jako strony umowę o mediację na piśmie, do wniosku dołącza się odpis tej umowy. W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora;

Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować Was jako strony do mediacji. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować Was do mediacji tylko na Wasz zgodny wniosek;

Po zawarciu ugody mediator niezwłocznie składa protokół w sądzie, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę;

Do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem potrzebny jest Twój wniosek jako jednej ze stron. Ugoda zawarta przed mediatorem, o której zatwierdzenie nie wystąpisz do sądu, może tylko wywoływać skutki ugody pozasądowej.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)