Czy wiesz jak wyglądają roszczenia związane z dziedziczeniem spadku?

Spadkobierca, który z mocy dziedziczenia wstąpił w prawa majątkowe należące do spadku, może te prawa wykonywać i korzystać z odpowiednich roszczeń. Zobacz jakie to roszczenia!
/ 13.10.2017 09:54

Możesz żądać wydania rzeczy, której własność należała do spadkodawcy;

Możesz żądać spełnienia świadczenia od dłużnika, którego wierzycielem był spadkodawca. Musisz jednak w tym celu wykazać, po pierwsze iż prawo którego dochodzisz, przysługiwało spadkodawcy, a po drugie, że jesteś spadkobiercą;

Roszczenie, które służy ochronie całości Twoich uprawnień jako spadkobiercy, do spadku, jest roszczeniem o ochronę dziedziczenia. Możesz więc jako spadkobierca żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała Ci spadek. Możesz żądać wydania spadku jako pewnej masy majątkowej w całości lub poszczególnych przedmiotów wchodzących w jego skład. W oby przypadkach niezbędne jest abyś wyliczył w pozwie poszczególne przedmioty, których wydania domagasz się jako powód. Twoje roszczenie przedawnia się z upływem 10 lat od dnia otwarcia spadku;

Fakt, iż osoba nieuprawniona posiadała poszczególne przedmioty spadkowe prowadzi do powstania roszczeń, po uprzednim wydaniu przedmiotów Tobie jako spadkobiercy. Do powyższych roszczeń należą: wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów należących do spadku, zwrot pobranych pożytków lub zapłatę ich wartości, naprawienie szkody powstałej na skutek zużycia, pogorszenia lub utraty przedmiotów spadkowych.