Czy wiesz jak wygląda postępowanie dotyczące akt stanu cywilnego?

Do spraw z zakresu akt stanu cywilnego zaliczamy m.in. sprawy dotyczące ustalenia, unieważnienia i sprostowania akt stanu cywilnego, a także dotyczące ustalenia tożsamości osoby. Zobacz jakich czynności musisz dochować jeżeli Twoja sprawa mieści się w zakresie wyżej wymienionym!
/ 23.10.2017 10:53

Sprawy z zakresu unieważnienia aktu stanu cywilnego kierujesz na drogę postępowania administracyjnego, w przypadku gdy dwa akty stanu cywilnego stwierdzają to samo zdarzenie. Unieważnienia dokonuje organ administracji państwowej wyższego stopnia właściwy dla kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt późniejszy;

Sąd unieważni Twój akt stanu cywilnego, na Twój wniosek, jeżeli stwierdzi zdarzenie niezgodne z prawdą;

Podobnie do sądu kierujesz wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego jeżeli go błędnie lub nieściśle zredagowano. Sprostowanie aktu polega na zastąpieniu danych niezgodnych z prawdą danymi prawdziwymi;

Postępowanie o ustalenie treści aktu stanu cywilnego prowadzone jest na Twój wniosek jeżeli akt unieważniony ma być zastąpiony nowym lub jeżeli Twój akt urodzenia lub małżeństwa nie został sporządzony;

Sąd orzeka we wszystkich przypadkach w postępowaniu nieprocesowym.

Wniosek składasz do sądu rejonowego miejsca Twojego zamieszkania, a w braku miejsca zamieszkania sąd miejsca Twojego pobytu, w braku zaś i tej podstawy sąd dla m.st. Warszawy.