Czy wiesz jak uzyskać zwrot kosztów procesu?

Sprawdź w jakich przypadkach możesz być zwolniony z kosztów procesu!
/ 26.10.2017 13:20

Przez koszty procesu należy rozumieć: - koszty sądowe, a więc opłaty sądowe (opłata i opłata kancelaryjna) oraz podlegające zwrotowi wydatki sądowe; - koszty strony występującej osobiście lub przez pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym, prawnikiem zagranicznym albo rzecznikiem patentowym; - koszty zastępstwa procesowego strony przez adwokata, radcę prawnego, prawnika zagranicznego albo rzecznika patentowego;

Zasadą jest, że jeżeli przegrywasz sprawę, obowiązany jesteś zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu lub koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przez powoda lub celowej Jego obrony

Zwrot kosztów należy się Tobie jako pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dałeś powodu do wytoczenia sprawy i uznałeś przy pierwszej czynności procesowej żądanie Twojego przeciwnika procesowego w pozwie. Pamiętaj, że jeżeli działasz przez adwokata musisz złożyć wniosek w tym przedmiocie;

Sąd w wypadkach szczególnie uzasadnionych może zasądzić od Ciebie jeżeli jesteś stroną przegrywającą tylko część kosztów albo nie obciążać Ciebie nimi w ogóle. Do kręgu okoliczności branych pod uwagę przez sąd zaliczyć można okoliczności dotyczące Twojego stanu majątkowego i sytuacji życiowej;

Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.