Czy wiesz jak uzyskać nakaz zapłaty?

Sprawdź w jaki sposób uzyskać nakaz zapłaty gdy dłużnik nie chce zapłacić!
/ 26.10.2017 13:35

Aby sąd mógł rozpoznać sprawę w postępowaniu nakazowym musisz złożyć jako powód pisemny wniosek zgłoszony w pozwie.

Możesz wnieść pozew na urzędowym formularzu;

Wniosek zgłoszony w pozwie składasz do sądu rejonowego, a jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł do sądu okręgowego;

Jeżeli nie umieścisz w pozwie wniosku o rozpatrzenie sprawy w postępowaniu nakazowym i o wydanie nakazu zapłaty sprawa wniesiona przez Ciebie do sądu będzie rozpatrywana w takim zwykłym rodzaju postępowania;

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli dochodzisz roszczenia pieniężnego, które musisz udowodnić dołączonym do pozwu: dokumentem urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym, umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku;

Wysokość opłaty sądowej, którą należy uiścić od pozwu wynosi jedną czwartą część wpisu stosunkowego. Przykładowo, gdybyś w pozwie żądał zapłaty kwoty 9.500 zł to wpis stosunkowy od tej kwoty wynosiłby 475 zł , a następnie należy go podzielić przez cztery, co daje nam kwotę 119 zł. Ta kwota stanowiłaby opłatę sądową w postępowaniu nakazowym.