Czy wiesz jak scharakteryzować zachowek?

Spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę spoza kręgu najbliższych krewnych. Powstaje zatem konieczność ustawowego zabezpieczenia interesów osób najbliższych spadkodawcy. Sprawdź jakie zabezpieczenie daje instytucja zachowku!
/ 23.10.2017 10:23

Zstępnym (np. dzieciom), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy dziedziczyliby na podstawie ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny (np. dziecko) jest małoletni, dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał, a w pozostałych zaś wypadkach połowa wartości tego udziału;

Uprawnienia do zachowku jest przy tym uzależnione od tego, abyś był powołany do spadku z ustawy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił małżonka i dwoje dzieci, tylko te podmioty nabędą prawo do zachowku. Nie uzyskasz go jako rodzic spadkodawcy, gdyż nie dochodzisz do dziedziczenia, jeżeli twoje dziecko posiada małżonka i dzieci to one mają pierwszeństwo;

Obliczając zachowek kierujesz się wartością spadku ustaloną według cen z daty orzekania o roszczeniach z tego tytułu;

Musisz należycie opłacić pozew o zachowek. Jeżeli nie uzupełnisz braku opłaty sądowej w wyznaczonym przez przewodniczącego terminie otrzymasz zwrot pozwu;

Powództwo z tytułu zachowku, wytoczyć możesz jedynie przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.