Czy wiesz jak scharakteryzować testament holograficzny?

Testamenty w polskim prawie mają różną formę, sprawdź czym wyróżnia się testament własnoręczny!
/ 23.10.2017 10:31

Jeżeli chcesz ustanowić testament holograficzny, musisz złożyć pisemne oświadczenie woli, które będzie napisane w całości ręcznie. Ten wymóg ma charakter bezwzględny, wiec jeżeli napiszesz nawet w części pismem tworzonym przy użyciu środków techniki lub przez inną osobę, ale pod Twoje dyktando, czynić to będzie testament nieważnym;

Swoje oświadczenie woli musisz jako testator podpisać. Ten wymóg ma również charakter bezwzględny, zatem brak Twojego podpisu, który stanowi dowód autentyczności i stanowczości Twojej woli skutkuje nieważnością testamentu. Na ogół uważa się, że podpis powinien obejmować co najmniej Twoje nazwisko jako testatora i musi być złożony pod rozrządzeniami;

Wymagane jest także abyś opatrzył je datą. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do Twojej zdolności jako spadkodawcy co do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu, lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów;

Jeżeli przy wykładni testamentu powstają wątpliwości należy je tłumaczyć tak, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie Twojej woli jako spadkodawcy. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać Twoje rozrządzenia jako spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.