Czy wiesz jak scharakteryzować instytucję zapisu?

Sprawdź jak dokonać zapis na rzecz konkretnej osoby i jakie korzyści mogą płynąć z tej instytucji!
/ 23.10.2017 10:33

Główną korzyścią płynącą dla Ciebie jako spadkodawcy jest możliwość dokonania rozrządzenia testamentowego, na rzecz określonej osoby, nie czyniąc jej przy tym spadkobiercą. Takie rozwiązanie ma kluczowe znaczenie, gdyż spadkobierca dziedziczy nie tylko aktywa ale i pasywa;

Zapis musisz ustanowić w testamencie, a źródłem zapisu nie może być inna czynność prawna;

Zapisu możesz dokonać jedynie na rzecz oznaczonego podmiotu i nie jest dopuszczalne przeznaczenie przez Ciebie jako spadkodawcy korzyści majątkowej osobie nieoznaczonej;

Przez zapis obciążasz określoną przez Ciebie osobę obowiązkiem spełnienia określonego przez Ciebie świadczenia majątkowego;

Skutkiem prawnym ustanowienia zapisu jest powstanie w chwili otwarcia spadku stosunku zobowiązaniowego pomiędzy spadkobiercą( osobą, która dziedziczy po Tobie) obciążonym zapisem a zapisobiercą. Wymagalność roszczenia zapisobiercy jednak powstaje w zasadzie niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu;

Jeżeli chcesz aby własność przedmiotu przeszła na zapisobiercę niezbędne byłoby zawarcie dodatkowej umowy przenoszącej własność;

Przedmiotem zapisu możesz ustanowić każde świadczenie o charakterze majątkowym, polegające zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Powinno ono mieć charakter odpłatny;

Jeżeli jesteś osobą obciążoną zapisem to w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zapisu, ponosisz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych (art. 471 i n.). Obowiązek naprawienia szkody przechodzi także na Twoich spadkobierców.