Czy wiesz jak domagać się uzupełnienia wyroku sądu?

Jeżeli sąd nie orzekł o całości Twojego żądania, czy o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu, możesz domagać się uzupełnienia wyroku. Sprawdź więc jak to zrobić!
/ 26.10.2017 13:31

Możesz w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu to od momentu jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku;

Twój wniosek jest rozpatrywany na rozprawie. Natomiast Twój wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym;

Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku;

Pamiętaj, że uzupełnienie wyroku możliwe jest tylko na Twój wniosek. Sąd nie robi tego z urzędu;

Jeżeli sąd uwzględni Twój wniosek i uzupełni wyrok w zakresie Twych merytorycznych żądań to wówczas wydaje wyrok uzupełniający;

Sąd może oddalić Twój wniosek, a czyni to postanowieniem;

Masz jeszcze inną możliwość w przypadku gdy sąd nie orzekł o całości Twojego żądania, a nie wniosłeś o uzupełnienie wyroku, możesz wytoczyć nowe powództwo co do części nieobjętej orzeczeniem;

Od wniosku nie pobiera się żadnych opłat;