Czy wiesz jak dokonać intercyzy?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Sprawdź więc w jaki sposób możesz inaczej ukształtować ustrój majątkowy małżeński!
/ 26.10.2017 12:55

Intercyza to małżeńska umowa majątkowa, która wprowadza ustrój rozdzielności majątkowej między Wami jako małżonkami;

Ustrój rozdzielności majątkowej polega na tym, że nie macie majątku wspólnego, a każde z Was ma swój majątek osobisty, którym zarządza i rozporządza samodzielnie, tj. bez udziału drugiego małżonka;

Możecie zawrzeć taką umowę przed zawarciem małżeństwa, wtedy w ogóle nie dochodzi do powstania wspólności ustawowej. Wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez Was zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa, należą wówczas w całości do Waszych majątków osobistych;

Możecie zawrzeć także taką umowę w czasie trwania wspólności majątkowej, wtedy do majątków osobistych każdego z Was wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każde z Was przed powstaniem wspólności majątkowej, a majątek, który był objęty wspólnością majątkową, może zostać podzielony między Was i wówczas w skład majątków osobistych każdego z nich wejdą na miejsce udziałów w majątku wspólnym, przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku jego podziału;

Musicie zawrzeć taką umowę w formie aktu notarialnego;

Możecie też taką umowę zmienić albo rozwiązać W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między Wami wspólność ustawowa.