Czy wiesz jak dokonać darowizny na rzecz obojga małżonków?

Sprawdź do jakiego majątku (wspólnego czy osobistego) wejdzie darowizna dokonana na rzecz osób pozostających w związku małżeńskim!
/ 23.10.2017 09:22

Jeżeli nabyłeś dany przedmiot majątkowy przez darowiznę stanowi ona Twój osobisty majątek jako małżonków, chyba że darczyńca inaczej postanowił;

Decydujące znaczenie ma tu więc wola darczyńcy, wyrażona w umowie darowizny. Jeżeli więc darczyńca nie zamieścił w umowie postanowień o wejściu darowanego przedmiotu do Waszego majątku wspólnego, przedmiot ten staje się składnikiem Twojego majątku osobistego;

Kiedy w umowie darowizny bierzesz udział tylko Ty jako jeden z małżonków darczyńca w drodze umowy zawartej tylko z Tobą może przenieść własność rzeczy, która będzie objęta wspólnością ustawową. Jednak Twój małżonek nie staje się stroną tej umowy, chociaż zostaje obdarowane łącznie z Tobą. Ma to swoje konsekwencje, w tym że do wejścia przedmiotu darowizny do Waszego majątku wspólnego nie jest potrzebne przyjęcie darowizny przez Twojego małżonka, który nie jest stroną umowy;

Pamiętaj, że jeżeli darczyńca nie złożył żadnego oświadczenia co do tego, czy darowany przedmiot ma stanowić majątek objęty wspólnością, czy też Twój majątek osobisty, to wówczas przedmiot ten będzie stanowił składnik Twojego majątku osobistego;

Darowizna musi być dokonana w formie aktu notarialnego, chyba że przyrzeczone świadczenie zostało spełnione, wtedy nie będzie zachodziła nieważność umowy darowizny.