Czy wiesz, czym tak naprawdę jest umowa poza lokalem przedsiębiorstwa?

Umowa poza lokalem przedsiębiorstwa jest umową sprzedaży, jak i o świadczenie usług, którą zawiera z jednej strony konsument, z drugiej zaś przedsiębiorca, który w ten sposób zorganizował swoją działalność, że do zawierania umów z konsumentami dochodzi poza lokalem przedsiębiorstwa.
/ 19.10.2017 09:39

Przez lokal przedsiębiorstwa rozumie się miejsce przeznaczone do obsługiwania publiczności i oznaczone zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej.

Pod pojęciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa rozumie się także zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

Konsument przed zawarciem tego typu umowy powinien zostać poinformowany na piśmie o prawie odstąpienia od umowy i powinien otrzymać wzór oświadczenia o odstąpieniu wraz z podaniem danych przedsiębiorcy. Przedsiębiorca obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

W celu ochrony konsumenta ustawa regulująca zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa wprowadziła obowiązek przejrzystości. Polega on m.in. na obowiązku agenta przedsiębiorcy do prawidłowego przedstawienia siebie oraz firmy, w imieniu której działa, okazania dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości.