Czy wiesz czym jest ułomna osoba prawna

Czy wiesz czym jest ułomna osoba prawna

Niepełna osoba prawna to jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która została uzyskała na mocy przepisów prawa zdolność prawną.
/ 08.11.2017 09:44
Czy wiesz czym jest ułomna osoba prawna

Do wskazanych określonych wyżej jednostek organizacyjnych zaliczane są na gruncie prawa polskiego następujące podmioty: - spółka jawna - spółka partnerska - spółka komandytowa - spółka komandytowo-akcyjna - wspólnota mieszkaniowa - stowarzyszenie zwykłe - spółka akcyjna w organizacji - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji - europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych - partia polityczna niewpisana do ewidencji

Jednostka organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej może dokonywać czynności z mocy prawa. Posiada zdolność procesową i sądową, może pozywać i być pozywana. W przypadku tego typu osób prawnych odpowiedzialność ponoszą co do zasady jej członkowie w postaci odpowiedzialności solidarnej.

Jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, a mającą zdolność prawną nie jest spółką cywilną. Jest ona umową cywilnoprawną.

W przypadku, w którym dojdzie do potrzeby zastosowania odpowiedniego prawa na gruncie prawa międzynarodowego, dla wskazanych jednostek, zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe, za właściwe uznaje się prawo tego państwa, w którym znajduje się siedziba organu zarządzającego.