Czy wiesz co należy zrobić w przypadku źle wykonanej usługi przez fachowca?

Jeżeli dzieło wykonane przez fachowca ma wady mamy prawo do złożenia przedmiotowej reklamacji.
/ 19.10.2017 11:45

Reklamacja powinna zostać zgłoszona pisemnie bezpośrednio do wykonawcy. W przypadku dostarczenia pisma reklamacyjnego osobiście, powinniśmy zażądać dla celów dowodowych potwierdzenia jego przyjęcia (wraz z datą) na kopii.

W piśmie reklamacyjnym należy w sposób jasny opisać wady usługi oraz podać swoje żądania. W tym celu należy powołać się na wcześniejsze ustalenia z wykonawcą dzieła, jednocześnie wykazując wady w wykonaniu dzieła.

Nasze roszczenie jest uzależnione od tego, czy wada jest istotna. Jeżeli wada okaże się istotna mamy prawo odstąpić od umowy, w przypadku wad nieistotnych możemy jedynie żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonaną usługę. Usługobiorca ma prawo domagać się usunięcia wady, podając jednocześnie termin w jakim ma to nastąpić.

Reklamacja musi być zgłoszona najpóźniej miesiąc od momentu ujawnienia się wady.

Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne dzieła gdy: wadliwość dzieła powstała w wyniku wady tkwiącej w materiale dostarczonym przez klienta, zamawiający sam spowodował wadliwość dzieła, zamawiający wiedział lub przy dołożeniu zwykłej staranności mógł wiedzieć o wadzie w chwili odbioru i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń, wada powstała po wydaniu dzieła zamawiającemu, chyba że wada wynikła z przyczyny tkwiącej już poprzednio w wykonanym dziele.

Redakcja poleca

REKLAMA