Czy wiesz co należy zrobić w przypadku opóźnień w dostarczeniu przesyłki pocztowej?

W przypadku doręczenia przesyłki pocztowej w terminie późniejszym niż określony przepisami prawa, adresatowi lub nadawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi z tytułu opóźnionego doręczenia przesyłki listowej zwykłej.
/ 26.10.2017 13:05

Operator publiczny powinien doręczać przesyłki listowe przyjęte do przemieszczenia i doręczenia w ramach powszechnej usługi pocztowej: -nie później niż w 4 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii (priorytet), -nie później niż w 6 dniu po dniu nadania - w przypadku przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii. Stanowi o tym art. 48a Ustawy prawo pocztowe.

Skargę można wnieść w każdej placówce Poczty Polskiej, w formie pisemnej, ustnej do protokołu, elektronicznej bądź w innej, która ujawnia wolę skarżącego w sposób dostateczny. Placówka operatora publicznego, w której została wniesiona skarga, przekazuje ją do jednostki organizacyjnej właściwej do rozpatrzenia skargi. Jednostka ta, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania skargi, udziela na nią odpowiedzi w formie pisemnej.

Skargę wnosi się nie wcześniej niż: a) 5 dnia od dnia nadania przesyłki listowej - w przypadku przesyłki listowej priorytetowej, b) 7 dnia od dnia nadania przesyłki listowej - w przypadku innych przesyłek listowych, w każdym razie nie później niż po upływie 30 dni od dnia nadania przesyłki listowej.