Czy dziecko może zawrzeć ważną umowę kupna?

Zasadą jest, że osoby które nie ukończyły 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnej. Oznacza to, że czynność prawna przez nie dokonana jest nieważna, ponieważ nie mogą one same skutecznie zaciągać zobowiązań ani nabywać praw.
/ 18.10.2017 14:51

Każdy dokonany zakup np.: chleba, czy soku jest formą umowy sprzedaży. Dlatego ustawodawca w Kodeksie Cywilnym wprowadził wyjątek, na podstawie którego dopuszcza możliwość zawierania umów przez osoby, które nie mają zdolności do czynności prawnych, czyli między innymi dzieci poniżej 13 roku życia.

Umowy, które mogą skutecznie zawrzeć dzieci poniżej 13 roku życia muszą należeć do kategorii umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Ważne jest, aby dokonany zakup wiązał się ze sprawami życia codziennego, a cena zakupu nie była wysoka.

Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Dzieci pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego osoby takie mogą zawierać umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, mogą także same rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku.